ރާއްޖޭގެ ތަޢްލީމުގެ ޤައުމީ މަންހަޖު ތަރައްޤީ ކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑޮކްޓަރ މުޞްޠަފާ ލުޠުފީ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްޕުޅުތަކަކީ، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ބަލައިގަންނަ މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ކަމަށް، އެމަޖިލީހުން ނިންމަވައިފި
15 ޖޫން 2010
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވުމަށް މާފަންނު އާދިއްލީގޭ ޢަލީ ރަޝީދު ޢުމަރުގެ ނަންފުޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅުއްވައިފި
14 ޖޫން 2010
ކުދިންގެ ހިތްތަކުގައި ކީރިތި ޤުރްއާނަށް ލޯބި ޖެއްސުމަށް މައިންބަފައިން ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކަކީ، ރާއްޖޭގައި މިއޮތް ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ދެމެހެއްޓެވުމަށާއި، ކުދިންގެ ހިތްތަކުގައި އިސްލާމްދީނާމެދު ޝައުޤުވެރިކަން އުފެއްދެވުމަށް ކުރައްވާ މުހިންމު މަސައްކަތެއް ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
13 ޖޫން 2010
ސައިޕްރަސް ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެކަމަނާގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި
13 ޖޫން 2010
ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށް އެންމެން އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރެވިއްޖެނަމަ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އާދަޔާ ޚިލާފު ބަދަލު ގެނެވިދާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ.
އަލްއުސްތާޛު އަލްމަރްޙޫމް ނ.ތ. ޙަސަންދީދީއަކީ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ޙަޔާތުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
11 ޖޫން 2010
އަލްއުސްތާޛު ނ.ތ. ޙަސަންދީދީ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން، އެ ޢާއިލާގެ ބޭފުޅުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
10 ޖޫން 2010
ފެހި ހަކަތައަށް ބަދަލުވުމަށް ރާއްޖެއިން ގަސްދުކުރީ އޭގައިވާ އިޤްތިޞާދީ އަދި ސަލާމާތީ ފައިދާތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާފައި ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
10 ޖޫން 2010
ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ތިމާވެށްޓަށް ވީހާވެސް ގެއްލުން ކުޑަގޮތެއްގައި ތަރައްޤީގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
10 ޖޫން 2010
މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނެންގެވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާތީ، އެކަމާ ދޭތެރޭގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް މާދަމާގެ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބުގައި އެމަނިކުފާނު ހާމަކުރައްވާނެ
10 ޖޫން 2010
"ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑު"ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅުން ހަމަޖައްސަވައިފި
9 ޖޫން 2010