އިންޑިއާގެ އޯވަރސީސް އިންޑިއަން އެފެއާޒް މިނިސްޓަރ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
4 ނޮވެންބަރު 2010
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގައި އުފެދިފައިވާ ބަޙުޘްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ނިންމެވުން މާދަމާގެ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހާމަކުރައްވާނެ
4 ނޮވެންބަރު 2010
ވަޒީރަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ނުދެއްވިޔަސް، އެވަޒީރަކު މަގާމުގައި ދެމިހުންނެވުމާމެދު ސުވާލު އުފެދުމުގެ ޖާގައެއް ނެތް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހާމަކުރައްވައިފި
4 ނޮވެންބަރު 2010
ސަރުކާރުގެ ތަޢްލީމީ ސިޔާސަތުގެ އަމާޒަކީ، ފުރިހަމަ ރައްޔިތަކު ތައްޔާރުކުރެއްވުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
3 ނޮވެންބަރު 2010
ސަޢުދީ ކެންސަރ ފައުންޑޭޝަނާއި މާލޭ ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ގުޅިގެން ބާއްވާ ކެންސަރާ ބެހޭ ކޮންފަރެންސް ނައިބު ރައީސް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި
3 ނޮވެންބަރު 2010
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް މޫސާ ޢަލީ ޖަލީލަށް، ޖިހާދުގެ ރަތް މެޑެލާއި ދިގުމުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ މެޑެލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވައިފި
3 ނޮވެންބަރު 2010
ކޮންމެ ކުއްޖަކީވެސް އެކުއްޖަކަށް ލިބިފައިވާ ތަޢްލީމާއި ހުނަރުގެ މައްޗަށް ކަންތައްތައް ނިންމާ، ކުޅަދާނަ ކުއްޖަކަށްވުމަށް ނައިބު ރައީސް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
2 ނޮވެންބަރު 2010
ބްރެޒީލްގެ ރައީސްކަމަށް ޑިލްމާ ރޫސެފް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން އެކަމަނާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި
2 ނޮވެންބަރު 2010
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސިވިލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޑޭޓާ ބޭސްއެއް ޤާއިމު ކުރައްވައި، ސިވިލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނާބެހޭ އިދާރީ ހުރިހާ މަސައްކަތްކުރާ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކީ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކަމަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފި
2 ނޮވެންބަރު 2010
ޑްރަގުގެ ވަބާއިން ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް ދައުރު ކުޅެންޖެހޭ އެއްބަޔަކީ، އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތައް ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
31 އޮކްޓޫބަރު 2010