އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވުމަށް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހެޅުއްވި ނަންފުޅެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަނބުރާ ގެންނަވައި، އެހެން ނަންފުޅެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި
24 ޖޫން 2009
”ވަރކްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑު“ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކުލަވާލައްވައިފި
23 ޖޫން 2009
ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު އެމެރިކާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު، މިއަދު ހެނދުނު މާލެ ވަޑައިގެންފި –
23 ޖޫން 2009
ސްރީލަންކާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ، ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
23 ޖޫން 2009
ޑޮލަރު ލިބުން ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވަމުންދާތީ، ރާއްޖެއަށް ކާޑުގެ ބާވަތްތަކާއި، ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި. ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެއްލެވުމަށްޓަކައި މެނޭޖްމަންޓް އޯޑިޓެއް ހެއްދެވުމުގެ މަސައްކަތް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ފަށްޓަވައިފި
23 ޖޫން 2009
ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސުން ފޮނުއްވި ޕްރޮގްރާމަކާ ގުޅިގެން، މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޢަލީ ސަވާދު، މޯލްޑިވްސް ޕޮލީސް ސަރވިސްއަށް މިއަދު ޙާޒިރު ކުރައްވާފައިވާތީ، އެކަމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހާމަކުރައްވައިފި
23 ޖޫން 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދަށް ”އަނާ ލިންދު ޕްރައިޒް 2009“ ލިބިވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން އެމަނިކުފާނަށް ތަހުނިޔާ ދަންނަވައިފި
22 ޖޫން 2009
ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު، އ.ދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި. ރާއްޖެއަށް ފުރިހަމަ ޑިމޮކްރަސީ ނިޒާމެއް ތަޢާރުފު ކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތްތަކުގައި، ރާއްޖެ ހޯދާފައިވާ ކުރިއެރުމާއި ކާމިޔާބީއަށް އ.ދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ތަޢުރީފު ކުރައްވައިފި
20 ޖޫން 2009
ޤާނޫނުތައް މާނަކުރެވޭނޭ ޤާބިލްކަން ލިބިގެންވާ ފަނޑިޔާރުން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
20 ޖޫން 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ސްރީލަންކާގެ ރައީސް މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސައާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
19 ޖޫން 2009