ކޯޕަންހޭގަންއަށް ތައްޔާރުވުމާ ގުޅޭގޮތުން އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ގޯޑަން ބްރައުން ހުށަހެޅުއްވި ރޯޑްމެޕަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
30 ޖޫން 2009
ދިގުމުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރައްވާފައިވާ ރިޒޯޓުތަކާއި، ދަނޑުވެރިކަމަށާއި، ޞިނާޢީ އެހެން މަސައްކަތްތަކަށް ދޫކުރައްވާފައިވާ ރަށްރަށުގެ ބިމުގެ ބައިބައި ވަކިވަކި ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި
30 ޖޫން 2009
ސަރުކާރުން ދެއްވަމުން ގެންދެވި ޢާންމު ޚިދްމަތުގެ އިނާމު، ޤައުމީ އިނާމުގެ ނަމުގައި މިއަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުން ފެށިގެން ދެއްވަން ފެށްޓެވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފި
30 ޖޫން 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު އަރިހަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސަފީރު އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
29 ޖޫން 2009
ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުން ފަރުވާ ލިބެމުންދާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް އިތުރު 10 ކުދިން އެމަރްކަޒުން ބޭރުގައި، އެ ފަރުވާއަށް ބޭނުންވެފައި އެބަތިބި ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
27 ޖޫން 2009
މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެހިފައި ތިބޭ ކުދިންނަށް، ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރެއް ހެއްދެވުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހާމަކުރައްވައިފި.
ދުވަހަކުވެސް ނުދެކޭފަދަ ފަސޭހަކަމާއި ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުން، މި ވެރިކަމުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
26 ޖޫން 2009
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކުގައި، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދެއްވަންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ދެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
26 ޖޫން 2009
މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އަދި ކުރައްވަން ގަސްދު ކުރައްވާ މުހިންމު ބައެއް ކަންތައްތައް މާދަމާގެ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހާމަކުރައްވާނެ
25 ޖޫން 2009
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހެޅުއްވި ނަންފުޅެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަނބުރާ ގެންނަވައި، އެހެން ނަންފުޅެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި
25 ޖޫން 2009
އެމެރިކާގެ އީ.އެމް ގްލޯބަލް ކުންފުނިން ރާއްޖޭގައި ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރެއް ހިންގައިދިނުމަށް ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
24 ޖޫން 2009