ރައީސްއާއި ނައިބު ރައީސް އަރިހަށް، ތުރުކީގެ ގްރޭންޑް ނޭޝަނަލް އެސެމްބްލީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ޑެޕިއުޓީ ސްޕީކަރ އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
14 މޭ 2009
ސާކު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
14 މޭ 2009
ސަރުކާރުގެ ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ އާ މޮޑެލްއާ އެއްގޮތަށް އުފެދުނު އެންމެ ފުރަތަމަ ސްކޫލްތަކުގެ ތެރޭގައި ލާލޭ ޔޫތު އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް ހިމެނޭ ކަމުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ. އަލަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
13 މޭ 2009
ޢާންމު އިންތިޚާބު ވެގެންދިޔައީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމެއް ނުވަތަ ޑިމޮކްރަސީއެއް ޤާއިމުކޮށް އަށަގެންނެވުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި، އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްދިން ކަމެއް ކަމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ފާހަގަކުރައްވައިފި
13 މޭ 2009
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ބިލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
13 މޭ 2009
ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
12 މޭ 2009
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް މިއަދު މުޅި ރާއްޖޭގައި ބާއްވަމުން ގެންދާ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވޯޓުލައްވައިފި
9 މޭ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ދެކުނު އެފްރިކާގެ އާ ރައީސަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
9 މޭ 2009
ޔުނައިޓެޑް އެރަބް އެމިރޭޓްސްއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
7 މޭ 2009
ދިވެހި ރެޑްކްރެސެންޓްގެ ބިލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
7 މޭ 2009