ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިވަޓައިޒް ކުރުމުގެ ބިލްގެ މަސައްކަތް
ސަރުކާރުން ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ގެންދަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމުގައި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
23 އޮގަސްޓް 2009
ރައްޔިތުންނަށް ޚިދްމަތްކޮށްދޭ، ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރާ، ރަނގަޅަށް މުސާރަ ދެވިފައި ތިބި ޤާބިލު، އަށާރަހާސް މުވައްޒަފުން ތިބެގެން، ދިވެހި ސަރުކާރު ކިތަންމެ ފުރިހަމައަކަށްވެސް ހިންގެވޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިވަންކަމަކަށް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކުޑަވެސް ގުޑުމެއް، ލޮޅުމެއް ނާރާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
21 އޮގަސްޓް 2009
ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަސް ފެށުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ. އަދި އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންނަށްވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި
21 އޮގަސްޓް 2009
ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުއްވުމުގެ ސިޔާސަތާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢްލޫމާތު، މާދަމާގެ ރޭޑިއޯ ޚިޠާބުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާނެ
20 އޮގަސްޓް 2009
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ވަކީލުންގެ ތެރެއިން ހޮވިވަޑައިގެންނެވި
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
20 އޮގަސްޓް 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
20 އޮގަސްޓް 2009
”މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް އެގްރިކަލްޗަރ ކަމްޕެނީ ލިމިޓެޑް“
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަވައިފި
19 އޮގަސްޓް 2009
ރަމަޟާން މަހުގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9.00 ން މެންދުރުފަހު 1.30 އަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މަޢްލޫމާތު ދެއްވައިފި
18 އޮގަސްޓް 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަރަށް ގިނަ ދަތުރުފުޅުތައް ކެންސަލް ކުރައްވައިފި
18 އޮގަސްޓް 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓަރީ ގްރޫޕް ލީޑަރާ
މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
18 އޮގަސްޓް 2009