ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވާ ކަންތައްތައް، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައިފި
26 އޮގަސްޓް 2009
ސެނެޓަރ އެޑްވަރޑް ކެނެޑީ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން، އެމެރިކާގެ ރައީސަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
26 އޮގަސްޓް 2009
އޮސްޓްރޭލިއާގެ ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިންނާ ނައިބު ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި
26 އޮގަސްޓް 2009
ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ބިންގާތައް ހަރުދަނާ ކުރައްވައި، ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރައްވައި އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ހުރަސްތައް ނައްތާލެއްވުމަށް، މާތްﷲގެ ވާގިފުޅާއެކު ސަރުކާރުން ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
26 އޮގަސްޓް 2009
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ވަކީލުންގެ ތެރެއިން ހޮވިވަޑައިގެންނެވި އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު، އެކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި
25 އޮގަސްޓް 2009
ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި މާލީ ސިޔާސަތާބެހޭ ޚާއްޞަ ބަޔާނެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާދަމާރޭ ދެއްވާނެ
25 އޮގަސްޓް 2009
ރާއްޖޭގެ އެކިވަޒީފާތަކަށް ގެންނަ ބިދޭސީން ވަރކް ޕަރމިޓް ފީއެއް ދައްކައިގެން ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި
25 އޮގަސްޓް 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ކެނެޑާގެ ސަފީރު މިއަދު ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
24 އޮގަސްޓް 2009
ރާއްޖެއަށް އޮސްޓްރޭލިއާއިން ދެއްވާ ސްކޮލަރޝިޕްތައް އިތުރުކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގައި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޕަރލަމެންޓް ސެކްރެޓަރީ ފޮރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ވިދާޅުވެއްޖެ
24 އޮގަސްޓް 2009
”އޮސްޓްރޭލިއަން ނޭޝަނަލް ކާބަން ކޮންފަރެންސް 2009“ ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު، ރޭ އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
23 އޮގަސްޓް 2009