ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލާއި، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
3 މާރިޗު 2009
އާ ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ ފުރިހަމަ ޑިމޮކްރަސީއެއް ޤާއިމްކުރުން ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
3 މާރިޗު 2009
ރެޑްކްރޮސް ޖަމާޢަތުގެ އެންމެބޮޑު އަމާޒަކީ، އެބޭފުޅުން ކޮށްދެއްވާ ކަންކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖެހުން ކަމުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
2 މާރިޗު 2009
ދުވާފަރުގައި ރަސްމީގޮތުން މީހުން އުޅުން އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދުވާފަރަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
2 މާރިޗު 2009
ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތާއި މާލީ ޙާލަތު ނުހަނު ނާޒުކު ފައްތަރެއްގައި އޮތް ނަމަވެސް، ރަނގަޅު ރިޒާވެއް އުފައްދަވައި، ހަރުދަނާ ރަނގަޅު އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތެއް ތަޢާރުފު ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ. އަތްފޯރާ އަގުގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށާއި، ޢާއިލީ ގުޅުންތައް ހަރުދަނާ ކުރެއްވުމަށް މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވައިފި
2 މާރިޗު 2009
ކޮމަންވެލްތް އެންޑް އާސިއާން ސްޓެޓޮސްފެރިކް ސްޕޭސް އޭޖެންސީއާއެކު ދިވެހި ސަރުކާރުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރައްވައިފި
2 މާރިޗު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މާދަމާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރިޔާސީބަޔާން އިއްވަވާނެ
1 މާރިޗު 2009
ދިވެހިރާއްޖެ އަލުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ރައްދުކޮށްދެއްވި އެންމެ ވަރުގަދަ ބަޠަލަކީ، ބޮޑުތަކުރުފާނު ކަމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
28 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުތީމަށް ވަޑައިގެންފި
28 ފެބުރުވަރީ 2009
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ މާހިރުންގެ ޓީމަކާ ނައިބު ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި
28 ފެބުރުވަރީ 2009