ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވިޔަފާރިއަށް ރާއްޖެ މިއަދުވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހުޅުވާލެވިފައި ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
27 ޖޫން 2010
ދެކުނު ޗައިނާއަށް ވަރަށް ބޯކޮށްވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން، އެތައް ބަޔަކު މަރުވެފައިވާތީ، ޗައިނާގެ ރައީސަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި
27 ޖޫން 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސިންގަޕޫރަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް މިރޭ ފަށްޓަވައިފި
26 ޖޫން 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިޓަލީވިލާތަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މިއަދު ހެނދުނު މާލެ ވަޑައިގެންފި
25 ޖޫން 2010
މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ހިންގުން، ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކުރެއްވުމަކީ ލިބިވަޑައިގެންނެވި ވަރަށްބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
25 ޖޫން 2010
އިޓަލީވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މިލާނޯ ބިކޯކާގެ އައުޓް ޕޯސްޓެއް ފ. މަގޫދޫގައި ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި، އެ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޢިމާރާތެއް ހަވާލުކުރުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި، ރާއްޖެއާއި އެ ޔުނިވަރސިޓީއާ ދެމެދު ސޮއިކުރައްވައިފި
24 ޖޫން 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ އާ ބޮޑުވަޒީރަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
24 ޖޫން 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިޓަލީވިލާތުގެ ވައިސް މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން ޓްރޭޑް އެފެއާޒް އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
24 ޖޫން 2010
ވާރލްޑް ބޭންކްގެ ވަފްދުގެ ބޭފުޅުންނާ ނައިބު ރައީސް މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
24 ޖޫން 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިޓަލީވިލާތުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
24 ޖޫން 2010