މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ބޭރުޤައުމުތަކުން ވަޑައިގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރިންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބާއްވަވާ ނުރަސްމީ ފަރިއްކޮޅެއް މި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އޮންނާނެ
25 ޖުލައި 2009
މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެހިފައިވާ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ފުރަތަމަ ފަރުވާ ދެއްވުމަށްޓަކައި އުފެއްދެވި ވިލިމާލެ ޑިޓޮކްސް ސެންޓަރ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ހުޅުއްވައި ދެއްވައިފި
25 ޖުލައި 2009
މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިވެހި ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވާނީ މާދަމާ ހެނދުނު ބާއްވަވާ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި
25 ޖުލައި 2009
މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޅަދަރިން ސަލާމަތް ކުރެއްވުމަށް ބެލެނިވެރިންނާއި ސްކޫލްތައް ގުޅިވަޑައިގެން، މިހާރަށްވުރެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދެއްވައިގެން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ނައިބު ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި
24 ޖުލައި 2009
ޤަދަރާއި ޢިއްޒަތަކީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢަމަލުންނާއި ބަހުން ހޯދަންޖެހޭ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، އެއީ، އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް މީހަކަށް އެހެންމީހަކު ރައްދުކޮށްދޭނެ އެއްޗެއް ނޫންކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
24 ޖުލައި 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ސެންޓްރަލް އޭރިޔާ މިއަދު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި
24 ޖުލައި 2009
ކަލާފާނު ސްކޫލުގެ 20 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ އެސެމްބްލީގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
23 ޖުލައި 2009
ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒްގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި
23 ޖުލައި 2009
ލާ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގެވުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ބިލަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލެއްވުން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
23 ޖުލައި 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މާދަމާ ދެއްވާ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބުގައި ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމުގެ ތާރީޚުގެ މައްޗަށް ބައްލަވާލައްވާނެ
23 ޖުލައި 2009