ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
4 މާރިޗު 2010
ބޫޓާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރު ކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި
4 މާރިޗު 2010
ރާއްޖޭގައި ފްލޯޓިންގ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރަކާއި، ފްލޯޓިންގ ގޯލްފް ކޯސް ހެދުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި، ދިވެހި ސަރުކާރާއި ނެދަރލެންޑްސްގެ ޑަޗް ޑޮކްލެންޑްސްއާ ދެމެދު މިއަދު ސޮއިކުރައްވައިފި
4 މާރިޗު 2010
ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކުން ރަށްރަށުގެ އިންޖީނުގެތައް ހިންގުމުގެ މުހިންމު ކަމުގެ މައްޗަށް މާދަމާގެ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނެ
4 މާރިޗު 2010
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރްކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ބިލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
3 މާރިޗު 2010
ސިޔާސީ ވާދަވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި ރަށަށް ގެއްލުންވާ ބާވަތުގެ ކަންކަން ނުކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންފި
3 މާރިޗު 2010
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދެއްވުން ފިޔަވައި، އެހެން ގޮތަކުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް ސަރުކާރުން ވެދެވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
2 މާރިޗު 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ގޮއިދުއަށް ވަޑައިގެން، އެރަށު ރައްޔިތުންނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
2 މާރިޗު 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަރޮށީ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
2 މާރިޗު 2010
ތަރައްޤީގައި ފުރިހަމަ ކާމިޔާބީއެއް ލިބޭނީ، ދަރިންނަށް ރަނގަޅު ތަޢުލީމެއް ހޯދައިދެވިގެން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
2 މާރިޗު 2010