ރާއްޖޭގެ ދަރިންނަށް ރަނގަޅު ތަޢްލީމެއް ދެއްވުމަށް ކުރެއްވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
30 ޖުލައި 2009
މިއަދު ލިބިފައިވާ ފުރްޞަތުގެ ބޭނުން ރަނގަޅަށް ހިފައި، ކޮންމެ ކުއްޖަކީވެސް މުޖްތަމަޢުގެ އިޙްތިރާމް ލިބިގެންވާ އަދި މުޖްތަމަޢަށް ފައިދާހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ ކުއްޖަކަށްވުމުގެ ޢަޒުމް ކަނޑައެޅުމަށް ނައިބު ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި
30 ޖުލައި 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޑޮކްޓަރ ސަލްމާން ބިން ފަހުދު އަލްއަޢުދާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
30 ޖުލައި 2009
ސަރުކާރުގެ އިޢުލާނާއި އެކި ބަޔާންތައް ނޫސްތަކަށް ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން ދެއްވުން ހުއްޓާލެއްވުމުގައި ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާދަމާ ހާމަކުރައްވާނެ
30 ޖުލައި 2009
ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް މާލެއަތޮޅުގައި ފެށިގެން އައިއިރުވެސް އައްޑުއަތޮޅުގެ ހީވާގި ޒުވާނުން، އެ ޞިނާޢަތު ބިނާކުރުމުގައި ނުހަނު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކުރައްވައިފި
29 ޖުލައި 2009
ހެރެތެރޭގެ މައްސަލައަކީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
29 ޖުލައި 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އައްޑުއަތޮޅު މަރަދޫފޭދޫގައި ބަޔޯ ފިއުލް
މިއަދު އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވައިފި
29 ޖުލައި 2009
ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއެކު، މިއަދު ލިބިފައިމިވާ މިނިވަންކަން ހަރުދަނާކޮށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
28 ޖުލައި 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޔޫރަޕިއަން ޕާލަމެންޓްގެ މެންބަރު ނަރޖް ދޭވާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
28 ޖުލައި 2009
ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުން ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބާ ބެހޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
28 ޖުލައި 2009