މެލޭޝިޔާގައި ކިޔަވަން ތިބި ދިވެހި ކުދިންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
20 މޭ 2010
މެލޭޝިޔާގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ވަފްދަކާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
20 މޭ 2010
ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮފިސަރުން ތަމްރީނު ކުރެއްވުމަށް ހިންގެވި ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ނިމިއްޖެ
20 މޭ 2010
މުސްލިމުންނަކީ ނާތަހުޒީބީ އަދި ފަޤީރު ބައެއްގެ ގޮތުގައި ބައެއް މީހުން ދުށްނަމަވެސް، ޙަޤީގަތުގައި އިސްލާމީ ޤައުމުތައްދަނީ ތަރައްޤީއާއި ތަމައްދުނުގައި ކުރި ހޯދަމުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
19 މޭ 2010
"ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް" މިނަމުގަޔާއި "ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް"މި ނަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެ ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވައިފި
19 މޭ 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ބުރޫނާއީގެ ރަސްގެފާނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
19 މޭ 2010
ކޮސޯވޯގެ މިނިވަންކަން ޤަބޫލުކުރި އެންމެ ފުރަތަމަ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެ ހިމެނިފައިވުމާއެކު، އެކަމަށްޓަކައި ކޮސޯވޯގެ ރައީސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޝުކުރުއަދާކުރައްވައިފި
19 މޭ 2010
ވާރލްޑް އިސްލާމިކް އިކޮނޮމިކް ފޯރަމް ފައުންޑޭޝަންގެ ޗެއަރމަން މޫސާ ޙިތާމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
19 މޭ 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މެލޭޝިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
19 މޭ 2010
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ ގަވާއިދާ ބެހޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
18 މޭ 2010