ތިން ރަށެއްގެ ކައުންސިލަރުންގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ބޭފުޅުން އިސްކުރައްވައިފި
25 މާރިޗު 2009
”ވަރކްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް“ މިނަމުގައި ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ މިންވަރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏެއް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން
މިއަދު އުފައްދަވައިފި
25 މާރިޗު 2009
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތް ކުރެއްވުމަކީ ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވާ ކަމެއް ކަމަށާއި މި ރޮނގުން އަދިވެސް އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރަންހުރި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
24 މާރިޗު 2009
މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ގެދޮރު ހޯދޭނެ އިންތިޒާމަކާއި ތަރުތީބެއް، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކުލަވާލެވޭނެ ކަމުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
24 މާރިޗު 2009
ޔުނިސެފުން ދެކުނު އޭޝިޔާ ސަރަޙައްދަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓަރ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
24 މާރިޗު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް، ޖަރުމަނުވިލާތު ސަފީރު މިއަދު ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
24 މާރިޗު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެމެރިކާގެ ރައީސަށް ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
24 މާރިޗު 2009
ދެ މިނިސްޓްރީއެއްގެ މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުކަމުގެ މަގާމަށް ދެބޭފުޅަކު ރައީސް އިސްކުރައްވައިފި
23 މާރިޗު 2009
މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަވާ ރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމުގެ މަގާމަށް އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޒަކީ، ރައީސް ޢައްޔަން ކުރައްވައި، އެމަނިކުފާނަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފި
23 މާރިޗު 2009
ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށާއި ރައްޔިތުންގެ ކުރިއެރުމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކުގައި އެއްބާރުލުން ދެއްވައި އެހީތެރިކަން ފޯރުއްވައި ދެއްވުމަށް، ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ އެކި ޤައުމުތަކަށާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކަށް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ގޮވާލައްވައިފި
23 މާރިޗު 2009