ރައްޔިތުންގެ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢްލޫމާތު ދެއްވުމަށް މާދަމާރޭ ބޭއްވެވުމަށް ހަމަޖެއްސެވި ޖަލްސާ ފަސްކުރައްވައިފި
25 މޭ 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް، ފިލިޕީންސް ސަފީރު މިއަދު ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
23 މޭ 2010
އެއަރ އިންޑިޔާގެ މަތިންދާބޯޓެއް ވެއްޓި އެބޯޓުން ދަތުރުކުރި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން މަރުވުމާ ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިއާގެ ރައީސާއަށް ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
22 މޭ 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މެލޭޝިޔާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި
21 މޭ 2010
އަންނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ސާކް ސަމިޓު، ދެކުނު ޕްރޮވިންސްގައި ބާއްވަވަން ސަރުކާރުން ގަސްދު ކުރައްވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
21 މޭ 2010
އަފްޣާނިސްތާނު ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ މަންދޫބުންނާއި، އަފްޣާނިސްތާނު ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ މަންދޫބުންނާ ދެމެދު ރާއްޖޭގައި މަޝްވަރާތަކެއް ހިނގަމުންދާކަން ދިވެހި ސަރުކާރުން ޔަޤީންކޮށްދެއްވައިފި
20 މޭ 2010
މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
20 މޭ 2010
މެލޭޝިޔާގައި ކިޔަވަން ތިބި ދިވެހި ކުދިންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
20 މޭ 2010
މެލޭޝިޔާގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ވަފްދަކާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
20 މޭ 2010
ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮފިސަރުން ތަމްރީނު ކުރެއްވުމަށް ހިންގެވި ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ނިމިއްޖެ
20 މޭ 2010