ޤާނޫނުއަސާސީ ތަޞްދީޤު ކުރިތާ އެއްއަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ރޭ ކުޅުނު ޚާއްޞަ ފުޓްބޯޅަ މެޗް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންނާއި، ނައިބު ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި
8 އޮގަސްޓް 2009
ސަރުކާރުގެ އިސްމުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އީ-ގަވަރނަންސްއާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ބާއްވަވައިފި
8 އޮގަސްޓް 2009
ބަރުމާގެ ވާދަވެރި ލީޑަރ އަންގ ސަން ސޫ ޗީ ދޫކޮށްލުމަށް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުން ގޮވާލައްވާ ގޮވާލެއްވުމަށް ދިވެހިސަރުކާރުން ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރޭ
7 އޮގަސްޓް 2009
މިހާރު ޢަމަލު ކުރަމުންމިދާ ޤާނޫނުއަސާސީއަކީ، މީގެކުރީގައި ރާއްޖޭގައި ދުވަހަކުވެސް އެކަށައެޅިފައި ނުވާފަދަ އަސާސެއް ކަމަށާއި، ދިވެހި ވެރިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނުވި ޤާނޫނުއަސާސީއެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
7 އޮގަސްޓް 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް، އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއި ފޮރ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
6 އޮގަސްޓް 2009
އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއި އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، ނައިބު ރައީސްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
6 އޮގަސްޓް 2009
މެދު ދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ ރަށްތަކަށް ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ހުޅުވާލުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި، ދިވެހި ސަރުކާރުން މޯލްޑިވްސް ދޯނި ސަރވިސަސްއާއެކު މިއަދު ސޮއިކުރައްވައިފި
6 އޮގަސްޓް 2009
މާދަމާއަކީ، މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވިތާ އެއްއަހަރު ފުރޭ ދުވަސްކަމަށްވުމާއެކު، މި މުނާސަބަތުގެ މައްޗަށް މާދަމާގެ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްލަވާލައްވާނެ
6 އޮގަސްޓް 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސިންގަޕޫރު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
4 އޮގަސްޓް 2009
އެމެރިކާ އެމްބަސީގައި ހުންނަވާ ޝާޒޭ ދަފެއަރއާ ނައިބު ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި
4 އޮގަސްޓް 2009