ވީހާވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާ ދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކަށް ނައިބު ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި
12 އޮގަސްޓް 2009
ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ، ރާއްޖޭގައި އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތައް ހިންގޭނެ އިތުރުގޮތްތައް ހޯއްދެވުމާއި، ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ކާބޯތަކެތީގެ ތެރެއިން ވީހާވެސް ގިނަ ބާވަތުގެ ތަކެތި ރާއްޖޭގައި އުފައްދައި އެތަކެތި ބޭނުންކުރުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
11 އޮގަސްޓް 2009
4 ޤައުމަކަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާ ނޮން ރެސިޑެންޓް ސަފީރުންގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅުން ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
11 އޮގަސްޓް 2009
ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރު ކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި
11 އޮގަސްޓް 2009
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅަކު އިސްކުރައްވައިފި
11 އޮގަސްޓް 2009
ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓް ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރެއްވުމަށް 1 ސެޕްޓެމްބަރ 2009ން ފެށިގެން ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުއްވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފި
11 އޮގަސްޓް 2009
އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިމީ މަންދޫބު ކަމަށް ޢަބްދުލްޣަފޫރު މުޙަންމަދު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން ކުރައްވައި، އެމަނިކުފާނަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފި
10 އޮގަސްޓް 2009
ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވަވާ އިޙްތިފާލުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިއަދު ހަވީރު ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދުއަށް ވަޑައިގެންފި
10 އޮގަސްޓް 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ތިންބޭފުޅެއްގެ ނަންފުޅު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަލުން ހުށަހަޅުއްވައިފި
9 އޮގަސްޓް 2009
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފުނަދޫގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމު ކުރުމާއި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު، ނައިބު ރައީސް ފަށްޓަވައިދެއްވައިފި
9 އޮގަސްޓް 2009