"މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ބެޑްމިންޓަން ޗެލެންޖް 2010" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުޅުއްވައި ދެއްވައިފި
25 މޭ 2010
ރައްޔިތުންގެ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢްލޫމާތު ދެއްވުމަށް މާދަމާރޭ ޚާއްޞަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަވާގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައިފި
25 މޭ 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެމެރިކާ ސަފީރާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
25 މޭ 2010
ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުން މެދުވެރިކޮށް ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އިންސާނީ އަދި ޘަޤާފީ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރަގަދަކުރެވިދާނެ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
25 މޭ 2010
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ސަރުކާރުން އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެއްބާރުލެއްވުން ދެއްވަމުން ގެންދަވާ ކަމުގައި އެޑްވައިޒަރ އޮން ޕޮލިޓިކަލް އެފެއާޒް ޙަސަން ޢަފީފު ވިދާޅުވެއްޖެ
25 މޭ 2010
ސޯޝަލް ހައުސިންގގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރައްވާ ފްލެޓްތަކަށް އެދޭފަރާތްތަކަށް ހައުސިންގ ބެނިފިޓްސް ދެއްވާނެ އުސޫލު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި
25 މޭ 2010
ރައްޔިތުންގެ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢްލޫމާތު ދެއްވުމަށް މާދަމާރޭ ބޭއްވެވުމަށް ހަމަޖެއްސެވި ޖަލްސާ ފަސްކުރައްވައިފި
25 މޭ 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް، ފިލިޕީންސް ސަފީރު މިއަދު ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
23 މޭ 2010
އެއަރ އިންޑިޔާގެ މަތިންދާބޯޓެއް ވެއްޓި އެބޯޓުން ދަތުރުކުރި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން މަރުވުމާ ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިއާގެ ރައީސާއަށް ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
22 މޭ 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މެލޭޝިޔާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި
21 މޭ 2010