ސަރުކާރުގެ ބޭނުންފުޅަކީ، ރާއްޖޭގެ ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުންނަކަށް ފައިދާ ކުރާނެ ގޮތަކަށް ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ ކުރިއަށް ގެންދެވުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
10 ޖަނަވަރީ 2011
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މާލޭ މުނިސިޕަލިޓީއަށް މިއަދު ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
10 ޖަނަވަރީ 2011
"ވެށި ފަހި މާލެ" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި ހުޅުވާލައްވައިފި
9 ޖަނަވަރީ 2011
ރާއްޖެ މިއަދު މިއޮތް ހިސާބުން ކުރިއަށް ދިއުމަށްޓަކައި، ތަރައްޤީވެފައިވާ މުޖްތަމަޢުތަކުގައި އެ ހުންނަ ސިފަތައް ރާއްޖޭގައި ހުންނަންޖެހޭ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
8 ޖަނަވަރީ 2011
ސަރުކާރުގެ ބޭނުންފުޅަކީ، ކޮންމެ ރައްޔިތަކީ ޤަދަރާއި ޢިއްޒަތް ލިބިގެންވާ ރައްޔިތެކޭ ބުނެވޭނެ ފުރުޞަތު އެ ރައްޔިތުމީހާއަށް ދެއްވުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
7 ޖަނަވަރީ 2011
ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އަލުން އަނބުރާ އިޢާދަކުރެވޭކަމީ، ސަރުކާރަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ވަރަށްބޮޑު އުފަލެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
7 ޖަނަވަރީ 2011
މަސްވެރިކަން، ވާދަވެރި ވިޔަފާރިއަށް ހުޅުވާލުމުން، ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް ލިބޭ ލިބޭ ފައިދާ ދުވަހުން ދުވަހަށް އަންނަނީ އިތުރުވަމުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
7 ޖަނަވަރީ 2011
ބާރުގަދަ މަސްތުވާތަކެތީގެ ދެވީގައި ތިބި ޒުވާނުން އަނބުރާ މުޖްތަމަޢަށް ގެނައުމަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާ މުހިންމު ކަމުގެ މައްޗަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
6 ޖަނަވަރީ 2011
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫގައި، ޓެލެމެޑިސިންގެ ޚިދުމަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި
6 ޖަނަވަރީ 2011
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ގައްދޫން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވައިފި
6 ޖަނަވަރީ 2011