ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކޮށް، ހިންގުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވައިފި
13 ޖަނަވަރީ 2011
ވީހާވެސް ގިނަ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް އުފެއްދެވުމަކީ މިފަހަރުގެ ބަޖެޓްގެ ވަރަށް ބޮޑު އަމާޒެއްކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހާމަކުރައްވައިފި
12 ޖަނަވަރީ 2011
ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށަށް ވަޒީފާގެ ފުރްޞަތުތައް އިތުރުކުރުމަކީ، ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
12 ޖަނަވަރީ 2011
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
12 ޖަނަވަރީ 2011
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގެންފި
12 ޖަނަވަރީ 2011
މެދުފަންތީގެ ފަތުރުވެރިކަން ތަޢާރުފް ކުރެއްވުމަށާއި، ހައްދުންމަތީ ގަމުގައި ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ހައްދުންމަތީ ގަމު އައްސޭރި ތަރައްޤީ ކުރެއްވުމުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފި
11 ޖަނަވަރީ 2011
އޯ.އައި.ސީ.ގެ ސްޓޭންޑިންގ ކޮމިޓީ އޮން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ 14ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގައި ސްޕެޝަލް އެންވޯއި އޮފް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
11 ޖަނަވަރީ 2011
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލިދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
11 ޖަނަވަރީ 2011
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އުފެއްދެވުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުގެ ފުރުޞަތު ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ސަރުކާރުން ބޭނުންކުރައްވާނީ، މި މަސައްކަތަށް ޤާނޫނީ އެއްވެސް ހުރަހެއް ކުރިމަތިވެއްޖެކަމުގައިވާނަމަ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހާމަކުރައްވައިފި
10 ޖަނަވަރީ 2011
ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދިނުމަށް ބަލާނެ ޚިދްމަތްތަކާއި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަނޑުތައް ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅުއްވައި، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި މިއަދު ޝާއިޢު ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން، އައްޑޫއަކީ ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ލިބިގެންވާ ރަށެއްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި، އެރަށް ހިންގުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސިޓީ ކައުންސިލެއް މިއަދު އުފައްދަވައިފި
10 ޖަނަވަރީ 2011