ޞިއްޙީ ޚިދްމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރެއްވުމަށް އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ނައިބު ރައީސް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
7 އޭޕްރިލް 2009
މެދު ފަންތީގެ ޓޫރިސްޓް މާކެޓެއް އުފެއްދެވުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
6 އޭޕްރިލް 2009
22 ރަށެއްގެ ކައުންސިލަރުންގެ މަގާމަށް ބޭފުޅުން އިސްކުރައްވައިފި
6 އޭޕްރިލް 2009
ނައިބު ކަމުގެ މަގާމަށް ދެބޭފުޅަކު އިސްކުރައްވައިފި. އަދި ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ޗެއަރމަންގެ މަގާމަށްވެސް ބޭފުޅަކު އިސްކުރައްވައިފި
6 އޭޕްރިލް 2009
ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދުގެ ދެކަނބަލުން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް ފަށްޓަވައިފި
6 އޭޕްރިލް 2009
ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދުގެ ދެކަނބަލުން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިރޭ މެންދަމު ފުރާވަޑައިގަންނަވާނެ
5 އޭޕްރިލް 2009
ޖަލުތަކުގައި އަނިޔާކުރުމުގެ ޝަކުވާއާއި ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފް ޢަމަލުތަކެއް ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ ތެރޭގައި ހިނގާކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބިވަޑައިގަތުމާގުޅިގެން، މި މައްސަލަ ބައްލަވައި ތަޙްޤީޤު ކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން ރިޔާސީ ކޮމިޝަނެއް ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
5 އޭޕްރިލް 2009
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ރަނގަޅު ގުޅުމެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަވައިފި
4 އޭޕްރިލް 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މެލޭޝިޔާގެ އާ ބޮޑުވަޒީރަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
4 އޭޕްރިލް 2009
ސަރުކާރުގެ މަޢްލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅުއްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް މިއަދު އަންގަވައިފި
2 އޭޕްރިލް 2009