ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މާދަމާ ދެއްވާ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބުގައި، އެމަނިކުފާނު އިނގިރޭސިވިލާތަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅަށް ބައްލަވާލައްވާނެ
8 އޮކްޓޫބަރު 2009
ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ.އިން ތައްޔާރުކުރެއްވި 2009ވަނަ އަހަރުގެ އިންސާނީ ތަރައްޤީއާބެހޭ ރިޕޯޓް، ނައިބު ރައީސް މިއަދު ނެރުއްވައިދެއްވައިފި
8 އޮކްޓޫބަރު 2009
ރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމަކީ އިތުބާރާއި އިޙްތިރާމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ވަރަށް ޒަމާންވީ ގާތް ގުޅުމެއް ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
8 އޮކްޓޫބަރު 2009
ދުނިޔޭގެ ޤުދްރަތީ 7 ޢަޖައިބުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަކީ، މުޅި ރާއްޖޭގެ ދެމިއޮތުމާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތެއް ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
8 އޮކްޓޫބަރު 2009
ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ހާލަތާއި ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީ ހަރަކާތްތަކާ ބެހޭގޮތުން، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކޮންޒަރވެޓިވް ޕާޓީގެ އަހަރީ ބައްދަލުވުމުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
8 އޮކްޓޫބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ގްރީސްގެ އާ ބޮޑުވަޒީރަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
7 އޮކްޓޫބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކޮންޒަރވެޓިވް ޕާޓީގެ ލީޑަރ ޑޭވިޑް ކެމަރޫނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
7 އޮކްޓޫބަރު 2009
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކޮންޒަރވެޓިވް ޕާޓީގެ އަހަރީ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިނގިރޭސިވިލާތަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
6 އޮކްޓޫބަރު 2009
މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ، ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ ނައިބު ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅަކު އިސްކުރައްވައިފި
6 އޮކްޓޫބަރު 2009
ދުނިޔޭގެ ހަތް ޢަޖާޢިބުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެ ހިމެނުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ރާއްޖެއިން ކުރުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި
6 އޮކްޓޫބަރު 2009