ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، "ސަދަން ހެލްތު ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑު" އުފައްދަވައި، އެކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ބޭފުޅުން ހަމަޖައްސަވައިފި
22 ޖުލައި 2010
"ހިތަދޫ ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް"ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލުން އެކުލަވާލައްވައިފި
22 ޖުލައި 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ބަންގްލަދޭޝް ސަފީރު ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
22 ޖުލައި 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސްވިޑްންގެ އޮނަރަރީ ކޮންސުލްއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
22 ޖުލައި 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެމެރިކާގެ އެސިސްޓަންޓް ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
22 ޖުލައި 2010
ރާއްޖޭގައި އޮންނަން ފެންނަ ސިޔާސީ ނިޒާމަކާ ބެހޭގޮތުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ގޮތެއް ނިންމަން އެބަޖެހޭ ކަމުގައި ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ ވިދާޅުވެއްޖެ
22 ޖުލައި 2010
ފުލުހުންނަށް އެއްބާރުލުންދެއްވައި، ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިއްތެވުމަށް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
22 ޖުލައި 2010
ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަޙް ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށް އެހީތެރިކަން ދެއްވުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެކި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހުށަހެޅުއްވުންތަކަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
22 ޖުލައި 2010
އުއްތަމަފަނޑިޔާރުގެ މަގާމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވުމަށްޓަކައި އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ފާއިޒް ޙުސައިންގެ ނަންފުޅު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅުއްވައިފި
22 ޖުލައި 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މާދަމާ ދެއްވާ ހަފްތާގެ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބުގައި ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމުގެ ތާރީޚުގެ މައްޗަށާއި، މިނިވަން ދުވަހު ސަރުކާރުން ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް ފަށްޓަވާ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކުގެ މައްޗަށް ބައްލަވާލައްވާނެ
22 ޖުލައި 2010