"ޑަބްލިޔޫ.އެޗް.އޯ. ވަރލްޑް ނޯ ޓޮބޭކޯ އެވޯޑް 2011"، ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ ޑޮކްޓަރ އާމިނަތު ޖަމީލު ހިމެނިވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން، އެކަމަނާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
17 މޭ 2011
ހަންގެރީ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
16 މޭ 2011
ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރްޞަތު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މިއަދު ހުޅުއްވާލައްވައިފި
16 މޭ 2011
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް، ސްވިޑްންގެ ސަފީރު މިއަދު އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
15 މޭ 2011
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އައި.އެމް.އެފް.ގެ މިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
15 މޭ 2011
ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަނޑަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ މަޢްލޫމާތު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނާ ޙިއްޞާ ކުރައްވައިފި
13 މޭ 2011
މިދައުރުގެ ބާކީ އޮތް ތާނގައި ސަރުކާރުން އެންމެބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވާނީ، ވަޒީފާގެ ފުރްޞަތުތައް އިތުރުކުރެއްވުމަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
12 މޭ 2011
ފުރަތަމަ ކޮމިއުނިޓީ ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ފެށިއްޖެ
12 މޭ 2011
ސާކް ސަމިޓް ބޭއްވުމަށް، އައްޑޫ ސިޓީގައި ޤާއިމް ކުރެވޭ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްލަވާލައްވައިފި
12 މޭ 2011
ރާއްޖޭގައި ކުރާ ހުރިހާ ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތުތައް ރާއްޖޭގެ ރުފިޔާ ފިޔަވައި އެހެން ފައިސާއަކުން ނުހިންގުމަށް ބާރުއަޅުއްވައި އެމް.އެމް.އޭ. އިން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަރްޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
11 މޭ 2011