ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި
11 ޖޫން 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިއާގެ ރައީސާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
10 ޖޫން 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް، އިންޑިއާގެ އައު ސަރުކާރުގެ ޔޫނިއަން މިނިސްޓަރު ޢިހްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
10 ޖޫން 2024
އިންޑިއާގެ ރައީސް ދެއްވި ރަސްމީ ޖާފަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
9 ޖޫން 2024
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ކައުންސިލް އޮފް މިނިސްޓަރސް ހުވާކުރެއްވުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
9 ޖޫން 2024
ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަކީ ވަރަށް ކެތްތެރިކަމާއި ޙިކުމަތްތެރިކަމާއި ކަމަށް ކަމޭ ހިތުމާއެކު އަދާކުރަންޖެހޭ ބުރަ ޒިންމާއެއް – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
9 ޖޫން 2024
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ކައުންސިލު އޮފް މިނިސްޓަރސް ހުވާކުރެއްވުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިއާގެ ނިއުދިއްލީއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަޑައިގެންފި
9 ޖޫން 2024
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ކައުންސިލް އޮފް މިނިސްޓަރސް ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިއާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
8 ޖޫން 2024
ދުނިޔޭގެ ޗާޓުގައި ދިވެހި ކަނޑުތައް އޮތް ސަރަޙައްދުގެ މުހިންމުކަމާ، އެކަނޑުތަކުގެ ޤުދުރަތީ ނަލަކަމާ، އެކަނޑުތަކުގައިވާ ރޯއްޖާއި ޚަޒާނާތަކަކީ، ދިވެހީންގެ ތިޔާގި އިޤްތިޞާދަކަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު އުންމީދު – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
8 ޖޫން 2024
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ދެއްވި ދަޢުވަތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވައިފި
8 ޖޫން 2024