އ.ދ. ގެ 76 ވަނަ ޢާންމު މަޖިލީހުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޤުރީރުކުރެއްވުން: މޫސުމީ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ޝަކުވާއާއި ކުރާ ވަކާލާތުގައި އަމާންދީ، ފަހަތަށްޖެހުމަކީ ދިވެހިންނަށް އޮތް އިޚްތިޔާރެއް ނޫން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
21 ސެޕްޓެންބަރު 2021
އ.ދ. ގެ 76 ވަނަ ޢާންމު މަޖިލީހުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޤުރީރުކުރެއްވުން: ކޮވިޑް-19 ފަދަ ބަލިމަޑުކަމެއް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް މުޅިދުނިޔެ ބަރޯސާ ވަނީ މި މަޖިލީހަށް
21 ސެޕްޓެންބަރު 2021
އ.ދ. ގެ 76 ވަނަ ޢާންމު މަޖިލީހުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޤުރީރުކުރެއްވުން: ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސްރަޙުގައި ބަސްބުނުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތު ރާއްޖެއަށް އޮތްކަން މިއަދު ހާމަވެއްޖެ
21 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، ތުރުކީގެ ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ނެރުއްވި "މައި ޓްރެވަލްސް ޓު އެފްރިކާ" ފޮތް ނެރުމުގެ ޙަފްލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
21 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޕޯޗުގަލްގެ ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
21 ސެޕްޓެންބަރު 2021
އ.ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޙަވާސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އ.ދ.ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
21 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އ.ދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
20 ސެޕްޓެންބަރު 2021
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ މައްސަލައަކީ މި ޖީލަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެބޮޑު މައްސަލަކަމަށާއި އެމައްސަލައަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީގޮތުން އެންމެ އިސްކަމެއްދެވޭ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮތުން މުހިންމުކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
20 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އޮންލައިން މެސެޖަކުން ކަންކަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވައިލައްވައިފި
20 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ކުދިންނަށް ރޭވިފައިވާ އިންތިޒާމުތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އަމާޒުކޮށް ސަރުކާރުގެ އަދި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ބައެއް ކުންފުނިތަކުގެ އިސްވެރިންނާއެކު ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވަވައިފި
20 ސެޕްޓެންބަރު 2021