ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، "ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް" އުފައްދަވައިފި
16 މޭ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަލުން ވިސްނާވަޑައިގަތުން އެދިވަޑައިގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު އަށް 9 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ތަޞްދީޤް ނުކުރައްވާ، އަނބުރާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވަވައިފި
16 މޭ 2024
ސަޢޫދީ ފަންޑް ފޮރ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
16 މޭ 2024
އޮލިމްޕިކް ކޮލިފައިން މުބާރާތެއް ކާމިޔާބުކޮށްގެން އޮލިމްޕިކްސްގައި ވާދަކުރުމުގެ ޝަރަފް ހޯދި ފުރަތަމަ ދިވެހި އެތުލީޓް ފާޠިމަތު ދީމާ ޢަލީގެ ޢާއިލާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަރްޙަބާ ވިދާޅުވެ ހިތްވަރުދެއްވައިފި
15 މޭ 2024
ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނުގެ ޚާއްޞަ މެހެމާންދާރީގައި ކުރެއްވި ޢުމްރާ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވައިލެއްވުމަށް ފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި
15 މޭ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސިންގަޕޫރުގެ އައު ބޮޑުވަޒީރަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
15 މޭ 2024
ވަގުތީ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރުކޮށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ދެކުނު އެފްރިކާއިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސްއަށް ހުށައަޅާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލައަށް ތާއީދުކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ނެރުއްވާ ބަޔާން
13 މޭ 2024
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ދަ އިންޑޯ-ޕެސިފިކް، އެޓް ދަ ފޮރިން، ކޮމަންވެލްތް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފީސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
12 މޭ 2024
މަދީނާގައި ތައުލީމު ޙާޞިލްކުރަމުންދާ ދިވެހި ދަރިވަރުންނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
11 މޭ 2024
ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނުގެ ޚާއްޞަ މެހެމާންދާރީގައި ކުރައްވާ ޢުމްރާ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން މަދީނާއަށް ވަޑައިގެންފި
10 މޭ 2024