ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މޯލްޑިވްސް ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން ކޮންގްރެސް ގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެބޭފުޅުންނަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
1 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މިވަގުތު ސަރުކާރުން ކުރިޔަށްގެންދާ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މުހިންމު މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަން މީޑިޔާއާ ހިއްސާ ކުރައްވައިފި
1 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އދ. ދިގުރަށު ކައުންސިލަރުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން: މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައިފަހުން ދިގުރަށު ހެލްތް ސެންޓަރަށް ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިފައިވާކަމަށް ކައުންސިލަރުން ވިދާޅުވި
1 ސެޕްޓެންބަރު 2021
މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަންގެ މަގާމަށް، ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިއަދު ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
31 އޮގަސްޓް 2021
ރައީސް ޔާމީނުގެ ޝަރީޢަތާ މެދު ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ޙިއްޞާކުރެއްވުމަށް ޕީޕީއެމްއާއި ޕީއެންސީގެ ފަރާތުން ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނާއި ޗީފް އޮފް ސްޓާފް ބައްދަލުކުރައްވައި އެ ބޭފުޅުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އަޑު އައްސަވައިފި
30 އޮގަސްޓް 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު "އޯޓިޒަމް ކުދިންނަށް އުނގަންނައި ދިނުން" އަތްމަތީ ފޮތް އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފި
29 އޮގަސްޓް 2021
ސިފައިންގެ މީހަކަށް ވުމާއެކު، މަސައްކަތް ކުރަންވީ، ޤައުމީ ބަޠަލުންނާ އެއްހަމައެއްގައި ތިމާގެ ނަން ފެވިގެންދާނެ ފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް ޤައުމަށް ކޮށްދިނުމަށް- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
26 އޮގަސްޓް 2021
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ރައީސް ވިދާޅުވީ ކައުންސިލްތަކަށް ބާރުތައް ލިބިފައިވާއިރު، ހަމަ އެކަނި ވަކިރަށެއްގެ ތަރައްޤީއަށް ނުބަލައި މުޅި ޤައުމަށް ފައިދާވާނެ ގޮތަށް ކަންކަން ރޭވުމަށް ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކުން މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް
26 އޮގަސްޓް 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ސެކްރެޓަރީ، ފޮރިން ރިލޭޝަންސްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނުކުރައްވައިފި
25 އޮގަސްޓް 2021
މީހުން ބިނާކުރުމަކީ، ޤައުމުގެ ކުރިމަގަށްޓަކައި ރައްކާކުރެވޭ ވަރަށް އަގު ބޮޑު ރައުސްމާލެއް – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
25 އޮގަސްޓް 2021