ރާއްޖޭގައި ޢަދުލު އިންޞާފު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ޤާއިމު ކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަކީ، އެންމެންގެ ވާޖިބެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
13 އޮގަސްޓް 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޢަލީ ސަވާދު ޢައްޔަން ކުރައްވައި، އެމަނިކުފާނަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު މިއަދު ދެއްވައިފި
12 އޮގަސްޓް 2010
ސަރުކާރަށް ވަރަށްދިގު މުއްދަތެއްގައި ޚިދްމަތް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ ކެނދިކުޅުދޫ އާދަމް ޝަމީމް، ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން، އެޢާއިލާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
12 އޮގަސްޓް 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ހަފްތާގެ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބު، މި ރަމަޟާންމަހުވެސް ފޮނުއްވާނީ ހެނދުނު 10 ޖަހާއިރު
12 އޮގަސްޓް 2010
ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަސް ފެށުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ. އަދި އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންނަށްވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި
11 އޮގަސްޓް 2010
ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލުން އެކުލަވައިލައްވައިފި
10 އޮގަސްޓް 2010
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތުރާކުނު ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށާއި، ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުތީމު ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެބޭފުޅުން ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
10 އޮގަސްޓް 2010
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބިލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
10 އޮގަސްޓް 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް، ވާރލްޑް ބޭންކުގެ ޑައިރެކްޓަރ ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
10 އޮގަސްޓް 2010
ޗައިނާގެ ރައީސަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމްދަރުދީ ފޮނުއްވައިފި
10 އޮގަސްޓް 2010