ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ސްރީލަންކާގެ ހުޅަނގު ޕްރޮވިންސްގެ ގަވަރނަރ އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
11 ޖުލައި 2009
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ނިޒާމުގެ ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތްތަކާ އެކުގައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އޯގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮންޓްރެކްޓާ ހަމައަށް ދެވޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ. ލާމަރްކަޒީ އުޞޫލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ބިލާ ގުޅޭގޮތުން އެހާބޮޑު ސިޔާސީ ވާދަވެރިކަމެއް ނުނެރުއްވުމަށް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން، ޚާއްޞަކޮށް، ޑީ.އާރު.ޕީ.ގެ ކިބައިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންފި
10 ޖުލައި 2009
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ނެރުއްވާ އިޢްލާނާއި، ނޫސްބަޔާންފަދަ ލިޔުންތައް ހަމައެކަނި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރައްވާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުމާ ގުޅިގެން އެކަމާބެހޭ މަޢްލޫމާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް މިއަދު އަންގަވައިފި
9 ޖުލައި 2009
ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަކުން ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތާބެހޭ ވަރަށް އުންމީދީ ވާހަކަފުޅުތަކެއް މާދަމާގެ ރޭޑިއޯ ޚިޠާބުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދައްކަވާނެ
9 ޖުލައި 2009
ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތައް ގުޅިގެން ޢާންމު ޚިދްމަތްތައް ދިނުމާބެހޭ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ބާއްވަވައިފި
9 ޖުލައި 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކޮންޒަރވެޓިވް ޕާޓީގެ ލީޑަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
8 ޖުލައި 2009
ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮފިސަރުންގެ މަސައްކަތަކީ، ވަރަށް އުފެއްދުންތެރި މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް މަޢްލޫމާތު ދިނުމުގައި އެމީހުންގެ ދައުރު ވަރަށް މުހިންމު ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
8 ޖުލައި 2009
”ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ބިލު“ އާއި، ”މަޢާފު ދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ބިލު“ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވައިފި
8 ޖުލައި 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު، މިއަދު ހަވީރު މާލެ ވަޑައިގެންފި
8 ޖުލައި 2009
މުސާރައާ އެއްވަރުގެ ފައިސާގެ އެހީ ދެއްވުމަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ކުރައްވަމުން ގެންދެވި އިޤްރާރު ކުރެއްވުން މިއަދުން ފެށިގެން ހުއްޓަވާލައްވައިފި
7 ޖުލައި 2009