ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސަރުކާރު މިނިސްޓްރީތަކުގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
5 އޮގަސްޓް 2010
ނައިބު ރައީސް، މެލޭޝިޔަން އެޑިއުކޭޝަން ފެއަރ ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
5 އޮގަސްޓް 2010
އެންވޯއި ފޮރ ސައުތު އޭޝިއާ ކަމަށް އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ދިޔާނާ ސަޢީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިސްކުރައްވައިފި
4 އޮގަސްޓް 2010
ރާއްޖޭގެ ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ޙިއްޞާނެތި އަޅުގަނޑުމެން މިއުންމީދުކުރާ ބަދަލު އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުގެނެވޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
4 އޮގަސްޓް 2010
އެމް.ޑީ.ޕީ އާއި ވާދަވެރި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ދެމެދު ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތަކުން ނުކުންނަ ނަތީޖާއަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރައްވާނެ
4 އޮގަސްޓް 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އައި.ޓީ.ޔޫ.ގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބިއުރޯގެ ޑިރެކްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
4 އޮގަސްޓް 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، "ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީ" މިއަދު އުފައްދަވައިފި
4 އޮގަސްޓް 2010
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ހިމެނޭ ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ މުޢާމަލާތު ކުރާނެ ގޮތުގެ މާއްދާ ފާސްކުރައްވައިފި
3 އޮގަސްޓް 2010
"ޢާންމު އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެ ބިލް" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
3 އޮގަސްޓް 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ މަގާމަށާއި، ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ މަގާމަށް އަދި އެ އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މިއަދު ބޭފުޅުން ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
2 އޮގަސްޓް 2010