ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދުއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް މިއަދު ފަށްޓަވައިފި
8 ޖޫން 2011
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އަލިއޯންސް ފްޣޮންސޭޒްގެ މާލޭ ގޮފީގެ އޮފީސް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި
8 ޖޫން 2011
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފަރަންސޭސި ސަފީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
8 ޖޫން 2011
"މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ބެޑްމިންޓަން ޗެލެންޖް 2011" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
7 ޖޫން 2011
ރާއްޖޭގެ އެކިވަޒީފާތަކަށް ގެނެވޭ ބަންގްލަދޭޝްގެ މަސައްކަތު މީހުން ރާއްޖެ އައުމުގެ ކުރިން، ވާރކް ވީޒާ ހޯދަންޖެހޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފި
7 ޖޫން 2011
ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމަތީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ މަޢްލޫމާތު، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް އަރުވައިފި
5 ޖޫން 2011
ޓެކްސްގެ ނިޒާމަށާއި، ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރެއްވުމަށް، ސަރުކާރުން ގެންނަވާ ބަދަލުތައް ގެންނަވަމުން ގެންދަވަނީ ޢާންމު ވިޔަފާރިއަށް، އެކަމުން ފައިދާކުރާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރާ އެކީގައި ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
3 ޖޫން 2011
ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ގެންނަވަމުންދާ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން، ރާއްޖޭގެ ފުއްދުންތެރިކަމާއި މުއްސަނދިކަން، އެތައް ގުނައަކުން އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
2 ޖޫން 2011
ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ އެއްގަމު އުޅަނދު ތަކުގެ ތެރެއިން ކަރަންޓާއި، އިޢާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ ވެހިކަލްތަކުން ނަގާ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ މާފުކޮށް ދެއްވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި
31 މޭ 2011
ސަރބިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރު ކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއަދު އަރުވައިފި
30 މޭ 2011