ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެމެރިކާގެ ޑެޕިޔުޓީ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް ޖޭމްސް ސްޓެއިންބަރގާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
29 ޖަނަވަރީ 2011
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޯކައިދުއާއި މިލަންދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
28 ޖަނަވަރީ 2011
ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ، ޚިޔާލުފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ޙިމާޔަތް ކުރުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
28 ޖަނަވަރީ 2011
ރަށުގެ ތަރައްޤީއަކީ ކޮބައިތޯ އަލުން ވިސްނެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންފި
28 ޖަނަވަރީ 2011
އޯ ލެވެލް އިމްތިޙާނުން 5 މާއްދާއިން ފާސްވާ ކުދިންގެ ނިސްބަތް، މިދިޔަ ދެއަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، 8 އިންސައްތައަށް މަތިކުރެވިފައިވާކަމީ، މި ސަރުކާރަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ވަރަށްބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
28 ޖަނަވަރީ 2011
އޯލެވެލް އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވާ ކުދިންގެ ތެރެއިން 60 އިންސައްތަ ކުދިންނަކީ، ފަސް މާއްދާއިން ފާސްވާ ކުދިންނަށް ހެއްދެވުމަށް ވެވަޑައިގެންނެވި ވަޢުދު ފުނަދޫގައި ފުއްދަވައިދެވިއްޖެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
28 ޖަނަވަރީ 2011
މި ސަރުކާރަކީ އަބަދުވެސް، ޒަމާނީ ނިޒާމާއި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ހޯދާނެ ސަރުކާރެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
28 ޖަނަވަރީ 2011
ސިޔާސީ ފުރުޞަތަކަށްޓަކައި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރީންނާއި އެކުދިންގެ މުސްތަޤްބަލް ހަލާކުކޮށްލައިގެން ނުވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
27 ޖަނަވަރީ 2011
އެއްވެސް ރަށެއްގެ ރައްޔިތަކު، އެ ރައްޔިތަކު ނުރުހުމުގައި އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުކުރެއްވުމަކީ، މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއް ނޫން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
27 ޖަނަވަރީ 2011
އިހަވަންދުއަކީ، މަސްވެރި ތަރައްޤީގެ ނާރެހަކަށް ހައްދަވައިދެއްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
27 ޖަނަވަރީ 2011