ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޔޫރަޕިއަން ޕާލަމަންޓްގެ ވަފްދާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
21 ފެބުރުވަރީ 2011
ޕޯލެންޑް ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރު ކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި
21 ފެބުރުވަރީ 2011
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު އުފައްދަވައިފި
21 ފެބުރުވަރީ 2011
ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން އިލްޔާސް ޙުސައިން އިބްރާހީމް، ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ކަމަށް ޢައްޔަން ކުރައްވައި، އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރކަމަށް، ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
21 ފެބުރުވަރީ 2011
ސާކްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
20 ފެބުރުވަރީ 2011
ވިއެޓްނާމް ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރު ކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި
20 ފެބުރުވަރީ 2011
އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރު ކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި
20 ފެބުރުވަރީ 2011
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕާރލަމެންޓްގެ ކުރީގެ މެންބަރު ރޮބަރޓް ކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
20 ފެބުރުވަރީ 2011
ރާއްޖޭގައި މަދިރި މަދުކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން ޙައްލު ކުރުމުގައި، ދަތިތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
19 ފެބުރުވަރީ 2011
މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައި ތިބި ކުދިން އަލުން އަނބުރާ މުޖްތަމަޢަށް ނެރުއްވުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގަވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި، ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކާއި، އެހެންވެސް ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުން ބައިވެރިވެ، ދެއްވެން އޮތް އެހީތެރިކަމެއް ވެދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންފި
18 ފެބުރުވަރީ 2011