ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއާއި، ސަލާމަތް ގުޅިފައިވަނީ މަކުނުދޫގެ ތަރައްޤީއާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
2 ފެބުރުވަރީ 2011
މިޞްރުގެ ރައީސް ޙުސްނީ މުބާރަކް އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ގޮވާލައްވައިފި
2 ފެބުރުވަރީ 2011
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މާލެއަތޮޅު ގުރައިދޫއަށާއި، މާފުށްޓަށާއި، އަދި ގުޅިއަށް ވަޑައިގެންފި
1 ފެބުރުވަރީ 2011
މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުން އާދަމް މަނިކު، އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން އެ އިސްތިޢުފާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވައި އާދަމް މަނިކަށް ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއްވައިފި
1 ފެބުރުވަރީ 2011
ތިލަފުށީ ކެޗްމަންޓްގައި އުފެދޭ ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރެއްވުމުގެ މަޝްރޫޢާ ބެހޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައި، އެމަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދަވަން ނިންމަވައިފި
1 ފެބުރުވަރީ 2011
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކިންގްޑަމް އޮފް ނޯވޭއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ނޮން ރެސިޑެންޓް ސަފީރު ކަމަށް ޑޮކްޓަރ ފަރަޙަނާޒް ފައިޞަލް، ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
1 ފެބުރުވަރީ 2011
ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ، އެމް.އެން.ބީ.ސީ. ވަން އިން ގެނެސްދެއްވުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފި
1 ފެބުރުވަރީ 2011
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި ރަށްރަށް ތަރައްޤީ ކުރެވޭނީ، ތަރައްޤީގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ލިބިގެން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
31 ޖަނަވަރީ 2011
މި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ، މި ރާއްޖޭގައި ޒަމާނީ ޤައުމެއް ބިނާކުރެއްވުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
31 ޖަނަވަރީ 2011
ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމުތައް، ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކުން 1 މާޗް 2011 އިން ފެށިގެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު، ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މިއަދު އަންގަވައިފި
31 ޖަނަވަރީ 2011