ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު އޮމާންކަމާއި އަމާންކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވުމުގައި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން އަދާކޮށްދެއްވި ދައުރު ފާހަގަކުރައްވައި އެ މުއައްސަސާތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި
8 ފެބުރުވަރީ 2011
އިއްޔެ ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމް.ޑީ.ޕީ ވަރަށް ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހާސިލު ކުރުމާ ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ރައީސަށާއި، ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕަށާއި،އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށާއި ޕާޓީއަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
6 ފެބުރުވަރީ 2011
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވޯޓުލައްވައިފި
5 ފެބުރުވަރީ 2011
ސްރީލަންކާގެ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޙަފްލާގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
5 ފެބުރުވަރީ 2011
ތިލަފަޅު އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ތަރައްޤީ ކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު މެންދުރުފަހު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި
4 ފެބުރުވަރީ 2011
ރާއްޖެ މިއަދު ދެކެމުން މިދާ ބަދަލުތަކުގެ އެންމެ މުހިންމު ބިންގަލަކީ، ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯއްދަވައިދެއްވައި، ޒުވާން ދިވެހި ޖީލަށްޓަކައި އެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ. މާދަމާ، ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އިންތިޚާބަކީ، ވީހާވެސް އޮމާންކަމާއި އަމާންކަމާއެކުގައި ކުރިއަށްދާނެ އިންތިޚާބަކަށް ހައްދަވައިދެއްވުމަށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
4 ފެބުރުވަރީ 2011
ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، މާދަމާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބާއްވަވާ ޚާއްޞަ އިޙްތިފާލުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިވެހި ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވާނެ
3 ފެބުރުވަރީ 2011
ނައިފަރުގެ ރައްޔިތުންގެ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ސަރުކާރުން ހޯއްދަވައިދެއްވާފައިވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
2 ފެބުރުވަރީ 2011
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދުއަށް ވަޑައިގެންފި
2 ފެބުރުވަރީ 2011
ރައްޔިތުންނަށް ވަޢުދެއް ނުވާނަމަ، އެބައެއްގެ އަމާޒެއް ނޯންނާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
2 ފެބުރުވަރީ 2011