ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާ ހިމެނޭ ހުރިހާކަމެއްގައި ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލެއްވުން ދެއްވުމުގެ މުޅިން އާ ޒަމާނެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފަށްޓަވައިދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި. އިޤްތިޞާދީ، އިޖުތިމާޢީ، އަދި ހެޔޮވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން މިދިޔަ ދެއަހަރު ސަރުކާރުންވަނީ، ކާމިޔާބު ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގަވާފައި ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
3 މާރިޗު 2011
ޗެކްރިޕަބްލިކް ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއަދުއަރުއްވައިފި
2 މާރިޗު 2011
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މާދަމާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރިޔާސީބަޔާން އިއްވަވާނެ
2 މާރިޗު 2011
ނައިބު ރައީސް، ސައިޕްރަސްގެ ސަފީރާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
2 މާރިޗު 2011
ރާއްޖޭގެ 7 ސަރަޙައްދުގައި އުފެއްދެވި ޤައުމީ އިދާރާގެ އޮފީސްތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުން މިއަދު ނިންމަވައިފި
1 މާރިޗު 2011
ރާއްޖޭގެ 7 ސަރަޙައްދުގައި 7 ޤައުމީ އިދާރާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު އުފައްދަވައިފި
28 ފެބުރުވަރީ 2011
ސައިޕްރަސްގެ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ލައިލާ ޢަލީގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
28 ފެބުރުވަރީ 2011
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް، އޭ.ޑީ.ބީ ގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
28 ފެބުރުވަރީ 2011
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމް އެފެއާޒް ކަމަށް ދެ ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް، މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސްކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
27 ފެބުރުވަރީ 2011
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަރުންނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
27 ފެބުރުވަރީ 2011