މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ މެޑެލްއާއި، ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކޮށް، 1 ވަނަ ދަރަޖައިގައި ފާސްވާ ޙާފިޡުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ މެޑެލް، ޤައުމީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ދެއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައިފި
23 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގެ ބަދަހިކަމާއި މި ޤައުމުތަކުގެ ގުޅިފައިވާ ތަޞައްވުރުގެ ސަބަބުން، އެއޯސިސްއަކީ ދުނިޔޭގައި ބަސް ހިނގައި، ބޭނުންވާ ބަދަލު ގެނެވޭފަދަ ބާރެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
23 ސެޕްޓެންބަރު 2021
‎އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކާމިޔާބު ހޯދެންއޮތީ މުޅި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމުތަކާއެކުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެވިގެން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
22 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، ކަރޓަރ ބަރޑަން/ ލިއޮނަރޑް ކޮވެލޯ ސީނިއަރ ޕްރޮގްރާމް ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
22 ސެޕްޓެންބަރު 2021
މުސްތަޤްބަލް ބިނާވަނީ ތަފާތުތަކާއެކުވެސް ދުނިޔެ އެއްބައިވަންތަކުރުމުގެ މައްޗަށް- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
22 ސެޕްޓެންބަރު 2021
އ.ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޙަވާސާގައި، ވަރޗުއަލްކޮށް ބޭއްވި 'އަންލޮކް ދަ ފިއުޗަރ' ޙަރަކާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
22 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ޤުދުރަތީ ތިމާވެށީގެ ޙިމާޔަތް ކަށަވަރުނުކޮށް ހާސިލުކުރެވޭނެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިއެއް ނޯންނާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
22 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް ބަންގްލަދޭޝްއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އިޚްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
22 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސްވިޒަރލެންޑުގެ ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
22 ސެޕްޓެންބަރު 2021
އ.ދ. ގެ 76 ވަނަ ޢާންމު މަޖިލީހުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޤުރީރުކުރެއްވުން: ފަލަސްޠީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތަކަށް ވަކާލާތުކުރުމުގައި ދިވެހިން އަބަދުވެސް ދެމިތިބޭނަން
21 ސެޕްޓެންބަރު 2021