ފުނަދޫ ތަރައްޤީކުރުމުގައި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ އެރަށަކީ މުޅި އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގެ މަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
7 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށްް ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް އެއްބާރުލުންދެއްވާނެ ކަމަށް ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ވިދާޅުވި
7 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން، މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ބައެއް ރަށްރަށަށާއި މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފި
7 ސެޕްޓެންބަރު 2021
މި ސަރުކާރު އަބަދުވެސް އޮންނާނީ ދިވެހި އަންހެނުންނަށް ތަރައްޤީގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދީ، ދިވެހި އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދޭންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
6 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރައްވައިފި
6 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
6 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ޗައިނާގެ އައު ސަފީރު، އެކަމަނާގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
6 ސެޕްޓެންބަރު 2021
މީޑިއާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްވެރިންނާ ގުޅޭގޮތަށް ފަތުރަމުންދާ ޙަޤީޤަތެއް ނެތް ވާހަކަތައް ފެތުރުމުގެ އަސްލަކީ އިދިކޮޅުން ސިޔާސީގޮތުން ފަނޑިޔާރުގެއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް ވިދާޅުވެއްޖެ
5 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އއ. އުކުޅަސް ކައުންސިލަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
5 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލަރުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން: މި ސަރުކާރުން ކެނދިކުޅުދޫގެ ތަރައްޤީއަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއްދެއްވާތީ އެކަމަށްޓަކައި ކައުންސިލަރުން ޝުކުރުއަދާކުރެއްވި
2 ސެޕްޓެންބަރު 2021