ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް އަދި ޚާއްސަކޮށް ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ނިންމަވާފައިވާކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހާމަކުރައްވައިފި
27 ޖޫން 2024
މި ސަރުކާރުން ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކޮށް، އެންމެ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއާ، އެންމެ އިތުބާރުހުރި ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުކޮށްދެއްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
27 ޖޫން 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު "އަސޭރިއާ ހޯމްސް އެންޑް ޓައުންހައުސަސް" މަޝްރޫއުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވައިފި
27 ޖޫން 2024
ފުޓްބޯޅައަށް ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވައި ޤައުމަށް ފަޚުރުވެރި ނަން ހޯދައިދެއްވާފައިވާ ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިޔާ މުޙައްމަދު ޢާރިފު ނިޔާވުމާގުޅިގެން އެ މަރްޙޫމްގެ ޢާއިލާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
25 ޖޫން 2024
ޚަރަދު ކުޑަކުރުމާއި، އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ ސިޔާސަތު އަދި މީޑިއަމް ޓަރމް ރެވެނިއު ސްޓްރެޓެޖީއެއް އެކުލަވާލުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
24 ޖޫން 2024
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "މާލެ ފަހި ޕްރޮގްރާމް" އާއި ގުޅިގެން ވަޒީރުންގެ ލަފާފުޅާ އެއްގޮތަށް އެ ޕްރޮގްރާމް ތަންފީޒުކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
24 ޖޫން 2024
ދިވެހިރާއްޖެއިން އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް އެފްރިކަން، ކެރީބިއަން އެންޑް ޕެސިފިކް ސްޓޭޓްސް (އޯ.އޭ.ސީ.ޕީ.އެސް.) ގެ "ސަމޯއާ އެގްރީމަންޓް" ގައި ބައިވެރިވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ލަފާދެއްވައިފި
24 ޖޫން 2024
ފައިސާ ޗާޕްނުކޮށް އަދި ބޮޑު އިންޓަރެސްޓުގައި ލޯނުތައް ނުނަގައި ބޭރުގެ ދަރަނީގެ 2.7 ބިލިޔަން ރުފިޔާ ވޭތުވެދިޔަ ހަތްމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުން ދައްކާފައިވާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
24 ޖޫން 2024
ވަޒީރުކަމުގެ މަޤާމުގައި 10 އަހަރު ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވި ޢަބްދުލްޙަންނާން ޙަލީމް ދޮށިމޭނާކިލެގެފާނު އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
19 ޖޫން 2024
ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ޙައްޖުގެ އިންތިޒާމުތައް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވީތީ، އެކަމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސަޢޫދީ ސަރުކާރަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި
17 ޖޫން 2024