ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ޔުނިޓާރ އަދި ޖީ.އެފް.ޕީ.އޭ. ގެ ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
25 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން އ.ދ. އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ޕަރމަނެންޓް ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް ދެއްވި ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
24 ސެޕްޓެންބަރު 2021
އ.ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޙަވާސާގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުވޭތުގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
24 ސެޕްޓެންބަރު 2021
އ.ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޙަވާސާގައި، ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ޕަލާއޫގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
23 ސެޕްޓެންބަރު 2021
އ.ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޙަވާސާގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
23 ސެޕްޓެންބަރު 2021
އ.ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޙަވާސާގައި، ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ގަޔާނާގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
23 ސެޕްޓެންބަރު 2021
އ.ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޙަވާސާގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކާބޯ ވަރޑޭގެ ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
23 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން އެމެރިކާގެ ގަރލް ސްކައުޓްސްގެ އިންޓެރިމް ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
23 ސެޕްޓެންބަރު 2021
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ މެޑެލްއާއި، ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކޮށް، 1 ވަނަ ދަރަޖައިގައި ފާސްވާ ޙާފިޡުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ މެޑެލް، ޤައުމީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ދެއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައިފި
23 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގެ ބަދަހިކަމާއި މި ޤައުމުތަކުގެ ގުޅިފައިވާ ތަޞައްވުރުގެ ސަބަބުން، އެއޯސިސްއަކީ ދުނިޔޭގައި ބަސް ހިނގައި، ބޭނުންވާ ބަދަލު ގެނެވޭފަދަ ބާރެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
23 ސެޕްޓެންބަރު 2021