ވަޒީފާބޭނުންވެގެން ޖޮބްސެންޓަރުގައި އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ މީހަކު ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި އޮއްވައި އެ މީހަކަށް ވަޒީފާނުދީ އެފަދަ ވަޒީފާއަކަށް ބޭރު މީހަކު ގެނައުމުގެ ފުރުޞަތު މުސްތަޤްބަލުގައި ސަރުކާރަކުން ނުދޭނެ- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
8 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: އަތޮޅު ކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ މުހިންމުކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ޙިއްޞާކުރެއްވި
8 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރ.ވާދޫ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ވާދޫގައި ބާރު ސްޕީޑުގައި ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްގެންދަވާތީ ކައުންސިލުން ސަރުކާރާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވި
8 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްޖޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ވާދޫ ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ސްކޫލްގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
8 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ށ. މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ސަރުކާރުން ކުރިޔަށްގެންދާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގައި ކައުންސިލްގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުންދެއްވާނެ ކަމަށް ކައުންސިލުން ވިދާޅުވި
8 ސެޕްޓެންބަރު 2021
މިފްކޯއަށް ގެންނަ ބަދަލުތަކާއި މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއެކު މި ދެ ސިނާޢަތަށްވެސް އެދެވޭ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
8 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްޖޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފޯކައިދޫ ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާ ޓީޗަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
8 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ށ. ފޯކައިދޫ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: މިސަރުކާރު އައިފަހުން ފޯކައިދޫގައި ތަރައްޤީގެ ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގަވަމުން ގެންދަވާތީ އެކަން ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ބަލައިގަންނަކަމަށް
7 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ލާމަރުކަޒީ ގޮތުން ރާއްޖެ ތަރައްޤީކުރުމުގައި ކައުންސިލުތަކުން އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގަނެފި
7 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، ށ. ފުނަދޫގައި ހުންނަ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެތަނުގެ ޙާލަތު ބައްލަވާލައްވައި އެތަނުގެ ކުދިންނާ އެ މުއައްސަސާގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
7 ސެޕްޓެންބަރު 2021