ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް މެންބަރެއް ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
3 އޮކްޓޫބަރު 2021
‎ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
3 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021 ގައި ރާއްޖެ ނޭޕާލާ ބައްދަލުކުރި ފުރަތަމަ މެޗު ބައްލަވާލައްވައިފި
1 އޮކްޓޫބަރު 2021
ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއްގައިވެސް އިސްރާފު ކުޑަކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
30 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: މީގެ އެތައް ޒަމާނަކަށްފަހު ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކު މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވީތީ ކައުންސިލުން އެކަން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަ ކުރައްވައިފި
30 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ދިވެހިން ތިބީ ޤައުމީ ޓީމާއެކު، ތިން ވަނަފަހަރަށް ސާފް ޗެންޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރުމަށް- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
30 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އ.ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަނުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް ނިއުޔޯކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި
28 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ ކައުންސިލްތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރެއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
27 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ލ އަތޮޅު، އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
27 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެތަނުގައި ޚިދުމަތްދޭ މުވައްސަސާތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާލައްވައިފި
26 ސެޕްޓެންބަރު 2021