ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން އަނގޮޅިތީމު ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ސްކޫލްގެ ޓީޗަރުންނާ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
9 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ މި ވޭތުވެދިޔަ ސާޅީހަކަށް އަހަރުގެ ދިގު ތާރީޚުގައިވެސް ނުހިނގާވަރަށް އެއްފަހަރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް އެރަށުގައި މިހާރުކުރިޔަށްދާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައި
9 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރ އަތޮޅުގެ އެކިރަށްރަށުގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެބޭފުޅުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި އަތޮޅުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރަންހުރި ކަންކަމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
9 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ރަސްގެތީމު ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ސްކޫލްގެ ޓީޗަރުންނާ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
9 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރ. ރަސްގެތީމު ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: މިހާތަނަށް ރަށަށް ނުލިބިހުރި އެތައް ޕްރޮޖެކްޓެއްލިބި ކުރިޔަށްގެންދެވޭނެ މަގުފަހިކޮށްދެއްވީތީ އެކަން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި
9 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ލ. މާބައިދޫ ކައުންސިލަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުން: މާބައިދޫގައި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް މި ސަރުކާރުން ކުރިޔަށް ގެންދަވާތީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް ޝުކުރުއަދާކުރެއްވި
9 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ރ. ރަސްގެތީމުގެ ބައެއް އާޘާރީ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެތަންތަން ބައްލަވައިލައްވައިފި
9 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރ. އަލިފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ފުލުހުންގެ މަސައްކަތުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ދަތިތައް އޮޅުންފިލުއްވައިފި
9 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން އަލިފުށީ ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާ ޓީޗަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
9 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރ. އަލިފުށީ ކައުންސިލާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ސަރުކާރުން ކުރިޔަށްގެންދާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ބާރު ސްޕީޑްގައި ކުރިޔަދާކަމުގައި ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި
8 ސެޕްޓެންބަރު 2021