އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަންގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ލަޤަބު އަރުވައިފި
6 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި އ.ދ.ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަނުގެ ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި
6 އޮކްޓޫބަރު 2021
އ.ދ.ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަނުގެ ރައީސް ރާއްޖެއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެމަނިކުފާނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
6 އޮކްޓޫބަރު 2021
އ.ދ.ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަނުގެ ރައީސް، ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި
6 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މާދަމާ ރޭ ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވާނެ
5 އޮކްޓޫބަރު 2021
މިއަހަރު ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު 4 ބޭފުޅަކަށް، ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު 14 ބޭފުޅަކަށް އަދި ޚާއްޞަ އިނާމު 11 ބޭފުޅަކަށް ދެއްވުމަށް ނިންމަވައިފި
5 އޮކްޓޫބަރު 2021
ޤައުމުގެ އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްޤީކޮށް ބިނާކުރުމުގެ އެންމެ މުހިންމު މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބަޔަކީ މުދައްރިސުން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
5 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދައުވަތަކަށް އ.ދ.ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަނުގެ ރައީސް މިމަހުގެ 6 އިން 9 އަކަށް ރާއްޖެއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ވަޑައިގަންނަވާނެ
4 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އޮކްޓޫބަރުމަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
3 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފ. މަގޫދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައި ސަރުކާރުން ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ކުރިއެކޭވެސް އެއްގޮތަށް ކައުންސިލުގެ އެއްބާރުލެއްވުން ބޭނުންވާކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެ
3 އޮކްޓޫބަރު 2021