ލިތުއޭނިޔާގެ އައު ސަފީރު، އެކަމަނާގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
8 ޖުލައި 2024
ތުރުކީވިލާތުގެ އައު ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
8 ޖުލައި 2024
މި ޤައުމަށް ހެޔޮވަރު ވަރަށް ޤައުމުގެ ކަންކަން ބައްޓަންކުރަންޖެހޭ – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
7 ޖުލައި 2024
1446 ވަނަ އައު އަހަރުގެ މުނާސަބަތުގައި އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި
7 ޖުލައި 2024
ހިޖުރީ އައު އަހަރެއްގައި، އައު ކުރަންވީ އެއް ޢަޒުމަކީ، ޤައުމުގެ ކަންކަން އިޞްލާހުކުރުމުގައި އެންމެން އެކަތިގަނޑަކަށް ވުން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
6 ޖުލައި 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އީރާނުގެ އިންތިޚާބީ ރައީސްއަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
6 ޖުލައި 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިންޚާބީ ބޮޑުވަޒީރަށް ތަހުނިޔާގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި
5 ޖުލައި 2024
މަދަރުސީ ދައުރުން ފެށިގެން ހަކުރުބަލީގެ މަޢުލޫމާތު ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ ހޭލުންތެރިކުރުމަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ވިދާޅުވެއްޖެ
4 ޖުލައި 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 3 ޤައުމަކަށް ސަފީރުން ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
3 ޖުލައި 2024
ކާމިޔާބީއެއް ހޯދުމަށް ވަރުގަދަ ޢަޒުމެއް މުހިންމުކަމަށާއި، ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ކާމިޔާބުވާނީ އަމިއްލަ ނަފުސަށް އިތުބާރުކުރުމާއެކު ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރުމުންކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
3 ޖުލައި 2024