އާޖެންޓީނާގެ އައު ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
13 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ހަންގޭރީގެ އައު ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
13 ސެޕްޓެންބަރު 2021
މޮރިޝަސްގެ އައު ނޮން ރެޒިޑެންޓް ސަފީރު، އެކަމަނާގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
13 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކ. ކާށިދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
13 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ "ސާފް ޗެންޕިއަންޝިޕް ކެމްޕެއިން" ރަސްމީގޮތުން އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި
12 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އދ. ދިގުރަށު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ތަރައްޤީގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގައި ސަރުކާރާ ކައުންސިލުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމުގައި ކައުންސިލުން ވިދާޅުވި
12 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގއ. ގެމަނަފުށި ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ ގެމަނަފުށީގައި 24 ގަޑިއިރަށް ހެލްތް ސެންޓަރުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެން ފެއްޓުމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރަށް ޝުކުރުއަދާކުރައްވާފަ
12 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމަށް ވަރަށްގިނަ ބޭފުޅުން ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ، ދެ މުނާސަބަތެއްގައި މި އިނާމު ދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
12 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން، މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ 4 ރަށަށާއި މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ 5 ރަށަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައި މާލެ ވަޑައިގެންފި
9 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިޔަށް ދާއިރު ކައުންސިލްތަކުން ސަރުކާރާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވަން ރައީސް އެދިވަޑައިގެންނެވި
9 ސެޕްޓެންބަރު 2021