އ.ދ.ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަނުގެ ރައީސް، ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ފުރާވަޑައިގެންފި
9 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޕްލެޔަރސް ލައުންޖު ހުޅުވައިދެއްވައި 'ހިތާރޫޙުން ކުޅޭށެ ކުރިކެޓް' ލޯގޯ އަދި އިންޑޯ ކުރިކެޓް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި
9 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ އަރިހަށް އ.ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން އިޚްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
9 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021 ގައި ރާއްޖެ އާއި ބަންގްލަދޭޝް ބައްދަލުކުރި މެޗު ބައްލަވާލައްވައިފި
7 އޮކްޓޫބަރު 2021
އ.ދ.ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަނުގެ ރައީސްގެ ރިޔާސަތުގެ އުންމީދުގެ ފަސް ދޯދިން ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ މައްސަލަތަކާ ގުޅިފައިވާ ކަންބޮޑުވުންތަކަށްވެސް ބޮޑު ތަސައްލީއެއް ލިބިގެންދާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
7 އޮކްޓޫބަރު 2021
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމާއި، ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކޮށް އެއްވަނަ ދަރަޖައިގައި ފާސްވި ޙާފިޡުންނަށް ދެއްވާ ޚާއްޞަ މެޑެލް މިރޭ ދެއްވައިފި
6 އޮކްޓޫބަރު 2021
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު މިއަހަރު 04 ބޭފުޅަކަށް އަދި ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު 14 ބޭފުޅަކަށް ދެއްވައިފި
6 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމަކީ، ޤައުމިއްޔަތު ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަސައްކަތަށް ހަދަންޖެހޭ- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
6 އޮކްޓޫބަރު 2021
މިއަދު އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ އިސް ޤައުމީ ވާޖިބަކީ، ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ މަޞްލަޙަތު ރައްކާތެރިކުރުން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
6 އޮކްޓޫބަރު 2021
އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަންގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ލަޤަބު އަރުވައިފި
6 އޮކްޓޫބަރު 2021