ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އ.ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ނިއުޔޯކް ސިޓީއަށް ވަޑައިގެންފި
19 ސެޕްޓެންބަރު 2021
‎ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ފިޔަވައްޗަަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެތާގެ ކުދިންނާއި މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
18 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އ.ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަނުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް ނިއުޔޯކަށް ފުރައިވަޑައިގެންފި
18 ސެޕްޓެންބަރު 2021
އެންމެ އުނދަގޫ ވަގުތުވެސް ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކުރަމުން އައި މަސައްކަތްތައް ކުންފުނިތަކުން ވެސް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
17 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ރަށުގެ ކަންކަމުގައި ސަރުކާރުން ދެއްވާ އެއްބާރުލެއްވުން ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި
16 ސެޕްޓެންބަރު 2021
އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
15 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައިވެސް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ، ޑިމޮކްރެސީން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ޙައްޤުތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ މާނައިގައި ލިބިދިނުމަށް – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
15 ސެޕްޓެންބަރު 2021
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މާދަމާ ހަމަވާނެ
15 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އ.ދ. ގެ 76 ވަނަ ޢާންމު މަޖިލީހުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ
15 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ގަވް ޑޮޓް އެމްވީ މެސެޖުގެ ޚިދުމަތާއެކު ކޮންމެ ތަނެއްގައި ހުރެވެސް، ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކަށް ރައްޔިތަކު ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ކަންކަމާއި، ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ޝަކުވާތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ހުށަހެޅުމުގެ ދޮރު، 24 ގަޑިއިރު ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
14 ސެޕްޓެންބަރު 2021