ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ލ.ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ބޯޑް އެކުލަވައިލައްވައިފި
12 އޮކްޓޫބަރު 2021
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަކަތައިގެ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީޤުކުރައްވައިފި
11 އޮކްޓޫބަރު 2021
ވަރލްޑް ޓޫރިޒަމް އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
11 އޮކްޓޫބަރު 2021
މިޞްރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
11 އޮކްޓޫބަރު 2021
ސާކްގެ 14 ވަނަ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
11 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، ވިލާ ކޮލެޖްގެ ސައިކޮލޮޖީ އެސޯސިއޭޝަން އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި
10 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021 ގައި ރާއްޖެ އާއި ސްރީލަންކާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބައްލަވާލައްވައިފި
10 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލ. ކަލައިދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ މުހިންމުކަންކަމާއި ރައްޔިތުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ކައުސިލުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ޙިއްޞާކުރެއްވި
10 އޮކްޓޫބަރު 2021
އައްޑޫ ފްލައިންގ ސްކޫލްގެ މައްސަލަޔާ ގުޅިގެން ކިޔެވުން ހުއްޓިފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް އަންނަ ޑިސެންބަރުމަހު އަލުން ކޯސް ކުރިޔަށްގެންދެވޭނެ މަގު ސަރުކާރުން ފަހިކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
10 އޮކްޓޫބަރު 2021
ސްރީލަންކާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
10 އޮކްޓޫބަރު 2021