ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް މިހާރަށްވުރެ ފަސޭހައިން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން ބިން ހަމަޖައްސައިދޭން ކައުންސިލުތަކާ މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
15 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކަނޑޫދޫގައި ފުޑް ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮގްރާމްގެ ހަރަކާތްތައް ރަސްމީގޮތުން ފައްޓަވައިދެއްވައި ފާޓިގޭޝަން ސިސްޓަމް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައި އަދި ކާބޯތަކެތީގެ މައުރަޒު އެރަށުގައި ހުޅުވައިދެއްވައިފި
15 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮޅުމަޑުލު ކަނޑޫދޫއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފި
15 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އދ. އޮމަދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ ތާރީޚުގައިވެސް ރައީސަކާ ބައްދަލުކުރުމަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުކަން ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި
14 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، 'މަސްޖިދު މުޙައްމަދު' ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
14 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021 ގައި ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބައްލަވާލައްވައިފި
13 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން މޮމްސް ޖަމްޢިއްޔާގެ "ސުޕަރ ކިޑްސް ޗެލެންޖް" އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި
13 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް ވޮލީބޯލް (އެފް.އައި.ވީ.ބީ)ގެ ވަފްދާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ރާއްޖޭގައި ވޮލީބޯލް ކުރިއެރުވުމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
13 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ށ. ނޫމަރާ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލަރުން ވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް މި ސަރުކާރުން ދޭ އަހަންމިއްޔަތަށްޓަކައި، ސަރުކާރަށް ޝުކުރު ދަންނަވާފައި
13 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ލ.ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ބޯޑް އެކުލަވައިލައްވައިފި
12 އޮކްޓޫބަރު 2021