ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ބެއްލެވުމަށްފަހު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވޭނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤު ކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލީސް ސަރވިސްއަށް އަންގަވައިފި
27 ޖަނަވަރީ 2009
ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގާ ހުރިހާ އެއަރލައިންތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އުދުހުމުގެ ފުރްޞަތު ހުޅުއްވާލެއްވުމަށާއި، މާލޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް އަންނަ ބޭރުގެ އެކިއެކި އެއަރލައިންތަކަށްވެސް ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ދަތުރުތައް ހުޅުއްވާލެއްވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި
27 ޖަނަވަރީ 2009
މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ، ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ ނައިބު ކަމުގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅަކު އިސްކުރައްވައިފި
27 ޖަނަވަރީ 2009
އައްޑުއަތޮޅު ކައުންސިލަރުގެ މަގާމަށާއި، ދެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލަރުންގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅުން އިސްކުރައްވައިފި
26 ޖަނަވަރީ 2009
ލާމަރްކަޒީ ނިޒާމާ ބެހޭގޮތުން ސްރީލަންކާގެ ވާދަވެރި ޕާޓީ ޔޫ.އެން.ޕީ.ގެ ލީޑަރ ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ މިއަދު ތަޤްރީރު ކުރައްވައިފި
26 ޖަނަވަރީ 2009
އިންޑިޔާގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އިންޑިޔާގެ ރައީސަށާއި ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި. އޮސްޓްރޭލިޔާ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ގަވަރނަރ ޖެނެރަލަށާއި ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި
26 ޖަނަވަރީ 2009
މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ނައިބުކަމުގެ މަގާމަށާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ނައިބުކަމުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅުން ހަމަޖެއްސެވުން
26 ޖަނަވަރީ 2009
ދެމިނިސްޓްރީއެއްގެ މިނިސްޓަރުގެ ނާއިބު ކަމުގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ދެބޭފުޅަކު އިސްކުރައްވައިފި
25 ޖަނަވަރީ 2009
ސްރީލަންކާގެ ވާދަވެރި ޕާޓީ، ޔޫ.އެން.ޕީ.ގެ ލީޑަރ ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ، ނާއިބު ރައީސްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
25 ޖަނަވަރީ 2009
ސްރީލަންކާގެ ވާދަވެރި ޕާޓީ، ޔޫ.އެން.ޕީ.ގެ ލީޑަރ ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ، ލާމަރްކަޒީ ނިޒާމާ ބެހޭގޮތުން ދެއްވާ ތަޤްރީރެއް މާދަމާ އޮންނާނެ
25 ޖަނަވަރީ 2009