ސްރީލަންކާގެ ވާދަވެރި ޕާޓީ، ޔޫ.އެން.ޕީ.ގެ ލީޑަރ ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ، ލާމަރްކަޒީ ނިޒާމާ ބެހޭގޮތުން ދެއްވާ ތަޤްރީރެއް މާދަމާ އޮންނާނެ
25 ޖަނަވަރީ 2009
ނާއިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު، އެމެރިކާގެ އާ ނާއިބު ރައީސް ޖޯސަފް ބައިޑްންއަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
25 ޖަނަވަރީ 2009
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ”ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ބިލް“ މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން، ވެވަޑައިގެންނެވި އެންމެ އަވަސް ފުރްޞަތެއްގެ ތެރޭގައި ނިންމަވައި ދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންފި
25 ޖަނަވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އެމެރިކާގެ ޕެސިފިކް ފްލީޓްގެ ކޮމާންޑަރ އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
25 ޖަނަވަރީ 2009
އޯގާތެރިކަމާއި އަޅާލުމަކީ ސަރުކާރެއްގެ ސިޔާސަތު ބިނާކުރުމުގައި އަސާސެއް ކަމުގައި ނުވެއްޖެނަމަ، އެ ސަރުކާރަކުން ހިންގާ ސިޔާސަތަކީ ތަރައްޤީއަށް ހުރަސްއެޅޭނެ ސިޔާސަތެއްކަން އިންސާނީ ތަޖުރިބާ މިއަދުވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޔަޤީންކޮށްދީފައި ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ. މި ފެށޭ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި، ކެއަރ ސޮސައިޓީއަށް ސަރުކާރުން އިމާރާތެއްގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
23 ޖަނަވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހައްދުންމަތީގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މިއަދު ހަވީރު މާލެ ވަޑައިގެންފި
22 ޖަނަވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހައްދުންމަތީ މާވަށަށާއި، އިސްދޫ ކަލައިދުއަށް ވަޑައިގެން، އެރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
22 ޖަނަވަރީ 2009
މެދު ދެކުނު ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ކޮޅުމަޑުލާއި ހައްދުންމަތި، ލާމަރްކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގެވުމަށްޓަކައި އިއްޔެ ފެށްޓެވި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކޮށްލައްވައިފި
22 ޖަނަވަރީ 2009
8 ރަށެއްގެ ކައުންސިލަރުންގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅުން އިސްކުރައްވައިފި
21 ޖަނަވަރީ 2009
”ނޯދަން ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް“ މި ނަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވައިފި
21 ޖަނަވަރީ 2009