'ސިޑްސް'ގެ މަހާސިންތާ:އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާނެ މުހިންމު ސިޔާސަތުތަކެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ އިޢުލާންކުރައްވާފައި
29 މޭ 2024
މި އަހަރުގެ ޤައުމީ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މާދަމާ ހަމަވާނެ
29 މޭ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން އެންޑް ކޮމަންވެލްތު އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
28 މޭ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޓޮންގާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
28 މޭ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮމަންވެލްތުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
28 މޭ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެންޓީގާ އެންޑް ބާބިޔުޑާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
28 މޭ 2024
ސަރުކާރުތަކުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއެކު އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، އަމިއްލަ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުކުރުމަށް ފަހި މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
28 މޭ 2024
ދެމެހެއްޓިނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމުގައި ކުދިޖަޒީރާ ޤައުމުތަކަށް އަތްފޯރާފަށުގައި މާލީއެހީތެރިކަން ލިބުމަކީ ނުވަތަ ނުލިބުމަކީ އިންސާފާ ގުޅިފައިވާ ސުވާލެއްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
28 މޭ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޯޗެއަރގެ ހައިސިއްޔަތުން ސިޑްސް4ގެ އިންޓެރެކްޓިވް ޑައިލޮގްގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
28 މޭ 2024
ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ދައުލަތްތަކުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާލީ އޮނިގަނޑަށް އިޞްލާޙުތަކެއް ގެނައުމަށާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހޯދާ މާލީ އެހީތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮވާލައްވައިފި
28 މޭ 2024