ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވަންދޫ ކައުންސިލާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ވަންދޫގައި ސަރުކާރުން ކުރިޔަށްގެންދާ މަޝްރޫޢުތަކާ މެދު ހިތްހަމަޖެހޭކަމުގައި ކައުންސިލުން ވިދާޅުވި
19 އޮގަސްޓް 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވޭމަންޑޫގައި ހުންނަ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރަށާއި، ވޭމަންޑޫ ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެ ތަންތަނުގެ ޙާލަތު ބައްލަވާލައްވައިފި
19 އޮގަސްޓް 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރައްވާ މަސައްކަތް ބަލައިގަންނަ ކަމުގައި ޑަބްލިޔު.ޑީ.ސީ އިން ވިދާޅުވި
18 އޮގަސްޓް 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ ކަންކަން ވަރަށް ގާތުން ބައްލަވާތީ ކައުންސިލުން ރައީސަށް ޝުކުރުއަދާ ކުރައްވައިފި
18 އޮގަސްޓް 2021
‎ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އޮމަދޫ ކައުންސިލާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: އޮމަދޫ ބަނދަރާއެކު ރައްޔިތުންގެ އުންމީދު އާ ވެއްޖެކަމުގައި އޮމަދޫ ކައުންސިލުން ވިދާޅުވި
18 އޮގަސްޓް 2021
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގައި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ، ކިތަންމެ ކުޑަ އާބާދީއެއް ދިރިއުޅޭ ރަށެއް ނަމަވެސް ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްދިނުން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
18 އޮގަސްޓް 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކިނބިދޫ ކައުންސިލާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ސަރުކާރުން ކިނބިދޫގެ ތަރައްޤީއަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާ ކަމަށް ކައުންސިލް ރައީސް ވިދާޅުވި
18 އޮގަސްޓް 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތިމަރަފުށީގެ ބައެއް ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، ތ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
18 އޮގަސްޓް 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތިމަރަފުށީ މަސްވެރިންނާ ވިޔަފާރިވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެބޭފުޅުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
17 އޮގަސްޓް 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ސަރުކާރުން ތިމަރަފުށީގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ބަލައިގަންނަ ކަމުގައި ކައުންސިލް ރައީސް ވިދާޅުވި
17 އޮގަސްޓް 2021