‎މީޑިއާތައް އަމިއްލަ ފައި މައްޗަށް ތެދުވަން ލިބުމަކީ ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ހިތްހަމަޖެހުމަކަށް ވެގެންދާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
3 މޭ 2024
ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ 5 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޙަފުލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
3 މޭ 2024
ގެމްބިޔާގެ ވެރިރަށް ބަންޖުލްގައި މާދަމާ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ އެންމެ އިސްވެރިންގެ 15 ވަނަ ސަމިޓުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚާއްޞަ މަންދޫބެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ
3 މޭ 2024
މި ސަރުކާރުން އިސްނެންގެވުމެއްކަމަށްވާ 'ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ނޫސްމީޑިއާތަކަށް ކަނޑައެޅޭ ވަކި އިނާޔަތެއް ދިނުން' ހަޤީޤަތަކަށް ހައްދަވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
3 މޭ 2024
‎ޝައިޚް ތަޙްނޫން ބިން މުޙައްމަދު އަލް ނަޙްޔާން އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން އެކުވެރި ޢަރަބި އިމާރާތުގެ ރައީސް، އަބޫދާބީގެ ވެރިޔާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެ މެސެޖު ފޮނުއްވައިފި
2 މޭ 2024
އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމިޓީ އޮފް ރެޑް ކްރޮސްގެ މި ސަރަޙައްދުގެ ވަފްދުގެ އިސްވެރިޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
2 މޭ 2024
މި އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފުރަތަމަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކުޅިވަރު މުބާރާތް "ހަ ވަނަ އޭޝިއަން ކެރަމް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2024" އެވޯޑް ނައިޓާއި، މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ޙަފުލާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި
1 މޭ 2024
އަޅުގަނޑުގެ ޢަޒުމަކީ، ދިވެހި ކޮންމެ މަސައްކަތްތެރިއަކަށް، ފުދުންތެރި، ތަނަވަސް އަދި ފާގަތި ދިރިއުޅުމެއް މި 5 އަހަރުގެ ތެރޭ ހޯދައިދިނުން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
1 މޭ 2024
ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ސިންގަޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
30 އޭޕްރިލް 2024
ކާކުކަން ދެނެނުގަނެވޭ ގޮތަށް ފޮރުވިގެން ތިބެ މީޑިއާތަކަށް އިންޒާރުދިނުން ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުށްވެރިކުރަން
30 އޭޕްރިލް 2024