ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ނެޕާލް ސަފީރު، އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
11 ޖޫން 2009
ވަކި އާދައެއްގެ މަތިން ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ދިވެހި ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެމަނިކުފާނުގެ ދެވަނަ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބު މާދަމާ ހެނދުނު ދެއްވާނެ
11 ޖޫން 2009
މިހާރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންއުޅުއްވާ އައި.އެމް.އެފް. ވަފްދުގެ ބޭފުޅުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
11 ޖޫން 2009
އަބުރާ ބެހުމުގެ ކުށް ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުމުގެ ބަދަލުގައި، އެކަމަށް މަދަނީ ޙައްލެއް ހޯއްދެވުމަށް މަގުފަހިކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ޗެޕްޓަރ 4 އަށް އިޞްލާޙު ގެންނެވުމުގެ ބިލެއް، ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅުއްވައިފި. ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލަކާއި، ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤުގެ ބިލެއް، ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅުއްވައިފި
11 ޖޫން 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އެޑްވައިޒަރ އޮން ޕޮލިޓިކަލް އެފެއާޒްގެ މަގާމަށާއި، އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅުން އިސްކުރައްވައިފި
11 ޖޫން 2009
”ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ބިލް“ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް
މިއަދު ހުށަހަޅުއްވައިފި
10 ޖޫން 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ޗައިނާގެ ސަފީރު، އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
10 ޖޫން 2009
އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނެޖްމަންޓް ބޯޑު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކުލަވާލައްވައިފި
10 ޖޫން 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމްއެފެއާޒްގެ ނައިބުކަމަށް އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޢުމަރު އިސްކުރައްވައިފި
10 ޖޫން 2009
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށް 56 ފަރާތަކުން، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށް 72 ފަރާތަކުން އަދި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަމަށް ދެފަރާތަކުން ކުރިމަތިލައްވައިފި
10 ޖޫން 2009