”ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ބިލު" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
10 ފެބުރުވަރީ 2009
2 އަތޮޅެއްގެ ކައުންސިލަރުންގެ މަގާމަށާއި، 13 ރަށެއްގެ ކައުންސިލަރުންގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅުން އިސްކުރައްވައިފި
10 ފެބުރުވަރީ 2009
އޮސްޓްރޭލިއާގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި
9 ފެބުރުވަރީ 2009
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ދެއްކި މަގަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ކަންކަން ބަދަލުވެގެންދިޔަ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ، އެމް.އެން.ޑީ.އެފް.ގެ އެންމެހާ ބޭފުޅުންގެ ދުރު ވިސްނުންފުޅާއި ޙިކްމަތްތެރިކަމާއި، ކެތްތެރިކަން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
9 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މޯލްޑިވްސް ވޮލަންޓިއަރޒް ކޯ މިއަދު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
9 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކަމުގެ މަގާމަށް އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޢާދިލް ސަލީމް އިސްކުރައްވައިފި
9 ފެބުރުވަރީ 2009
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ނެރުއްވާ އިޢްލާންތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި ނޫސްބަޔާންތައް ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރައްވަން ފެށްޓެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި
8 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް، ބުޓާން ސަފީރު މިއަދު ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
6 ފެބުރުވަރީ 2009
މުލީއާގެއަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެކޮޅު ކަމަށް ހަމަޖެއްސެވީ، ފުރަތަމަ ޖުމްހޫރިއްޔަތުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު ފުރަތަމަ ރަސްމީ ގެއަކީ މުލީއާގެ ކަމަށްވާތީއާއި، މުލީއާގެއަކީ ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމުގެ ވަރަށް މުހިންމު ތަނަކަށްވާތީ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
6 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމްއެފެއާޒް ކަމުގެ މަގާމަށް ހަތަރު ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައި، އެބޭފުޅުންނަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފި
6 ފެބުރުވަރީ 2009