އޫރު ރޯގާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި، ދިވެހި ސަރުކާރުން ޢަމަލު ކުރެއްވި ގޮތާމެދު ޑަބްލިޔޫ.އެޗް.އޯ.ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ތަޢުރީފު ކުރައްވައިފި
11 މާރިޗު 2010
ސިފައިންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލާ ބެހޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިޔާލުފުޅު ހުރިގޮތް، މާދަމާގެ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބުގައި އެމަނިކުފާނު ހާމަކުރައްވާނެ
11 މާރިޗު 2010
ބަރލިންގައި ބޭއްވުނު ދިވެހި ހަވީރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
11 މާރިޗު 2010
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަކީ ޙަޤީޤަތެއް ނޫން ކަމަށް ބުނާ މީހުންގެ ބޭނުމަކީ، މި މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތައް ހުރަސްއެޅުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
11 މާރިޗު 2010
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކާމިޔާބުކަމާއެކީ ތަރައްޤީ ކުރެވިފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ދައުރު ކުޑަކުރެވިފައިވާތީ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއެޖެ
11 މާރިޗު 2010
ރާއްޖޭގައި ހުޅުވެމުންދާ ވިޔަފާރީގެ ފުރުސަތުތަކާބެހޭގޮތުން ޖަރުމަނުވިލާތުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
10 މާރިޗު 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ފޮރިން އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
10 މާރިޗު 2010
ޒެންޒިބާރުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ނައިބު ރައީސް އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
10 މާރިޗު 2010
އައި.ޓީ.ބީ. ބަރލިން ފެއަރ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
10 މާރިޗު 2010
ސްޕެޝަލް އެންވޯއި އޮފް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް، ޖަޕާނުގެ ބައެއް އިސްބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
10 މާރިޗު 2010