ނައިބު ރައީސް، ރާއްޖޭގައި ހުރި އިންވެސްޓްމަންޓް ފުރުސަތުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު، ސަޢޫދީޢަރަބިއްޔާގެ ރިޔާޒް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމަރސް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީއަށް ދެއްވައިފި
21 މާރިޗު 2010
ނޭޕާލްގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ނޭޕާލްގެ ރައީސަށް ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
21 މާރިޗު 2010
ނައިބު ރައީސް، ރިޔާޒުގެ ގަވަރނަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
20 މާރިޗު 2010
ޑޯނަރ ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ގަލްފް ކޯޕަރޭޝަން ކައުންސިލުގެ މެންބަރު ޤައުމުތަކަށް ބާރުއަޅުއްވާނެ ކަމަށް އެކައުންސިލުން ހާމަކުރައްވައިފި
20 މާރިޗު 2010
ނައިބު ރައީސް، ސައޫދީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާއި ޕްރިންސް ވަލީދު ބިން ޠަލާލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
20 މާރިޗު 2010
ނައިބު ރައީސް ސަޢޫދީޢަރަބިއްޔާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގެންފި
19 މާރިޗު 2010
ރާއްޖެ، އިސްލާމްދީނަށް ބަދަލުވި ދުވަހުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މިވަނީ އިސްލާމީ އުޞޫލުތައް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އަށަގަނެފައި ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ. ޔޫރަޕްގެ 4 ޤައުމަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ސަބަބުން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ރަށްރަށަށް ވަރަށް ކައިރި މުސްތަޤްބަލެއްގައި އެކިއެކި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
19 މާރިޗު 2010
ނޫސްވެރިންނަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ދެމުން ގެންދާ ޙަމަލާތައް ހުއްޓުވުމަށް އެޅުއްވެން ހުރި ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް ސަރުކާރުން އަޅުއްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
19 މާރިޗު 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ފިންލެންޑުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި، ޚާރިޖީ ވަޒީރާއި އަދި ކުރީގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
18 މާރިޗު 2010
"ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ބިލް" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު
މިއަދު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
18 މާރިޗު 2010