ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު، ސަޢޫދީޢަރަބިއްޔާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު، މާލެ ވަޑައިގެންފި
25 މާރިޗު 2010
"އޮފީސް އޮފް ޕްރޮގްރާމްސް އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް" މި ނަމުގައި އިދާރާއެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު އުފައްދަވައިފި
25 މާރިޗު 2010
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުތަކުން ބޭރަށް ވަޑައިނުގަތުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް މާދަމާގެ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނެ
25 މާރިޗު 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ސެންޓަރ ފޮރ ސެކިއުރިޓީ ސްޓަޑީޒްގެ ޑިރެކްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
24 މާރިޗު 2010
"މާލޭ ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް" މި ނަމުގައި ކުންފުންޏެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަވައިފި
23 މާރިޗު 2010
ނިއުޔޯކް ކޮންވެންޝަންގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި
23 މާރިޗު 2010
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރު ކަމަށާއި، އެ އޮތޯރިޓީގެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަނާއި، ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރްޞަތު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މާދަމާ ހުޅުއްވައިލައްވާނެ
22 މާރިޗު 2010
ނައިބު ރައީސް، ސަޢޫދީ ފަންޑް ފޮރ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ޑެޕިއުޓީ ޗެއަރމަނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
22 މާރިޗު 2010
ނައިބު ރައީސް، އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް ގްރޫޕްގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
22 މާރިޗު 2010
ރާއްޖެއާއި ސަޢޫދީޢަރަބިއްޔާއާ ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައިވާ ޒަމާންވީ ގުޅުން ބިނާވެފައި އޮންނަނީ އިސްލާމީ އަޚްވަންތަކަމުގެ ގުޅުމުގެ މައްޗަށް ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ އާ ސަރުކާރާއެކުވެސް މިގުޅުން ދަމަހައްޓަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމުގައި ސަޢޫދީ ވަލީ ޢަހުދު ވިދާޅުވެއްޖެ
21 މާރިޗު 2010