ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާފަރު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
5 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދާއި އެމަނިކުފާނުގެ ޢާއިލާގެ ބޭފުޅުން މުލީއާގެއަށް ބަދަލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މާދަމާރޭ އޮންނާނެ
5 ފެބުރުވަރީ 2009
މި ސަރުކާރުގެ ވަޢުދަކީ، ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ވިހިޕަސެންޓަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ގޯތިގެދޮރަށް ޚަރަދު ނުކުރުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
5 ފެބުރުވަރީ 2009
ރާއްޖޭގެ ތަނަވަސްކަމާއި މުއްސަނދިކަމާއި ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުންކުރައްވައިގެން، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މާ ފާގަތި ދިރިއުޅުއްވުމެއް އުޅުއްވޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
4 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކަމްޕެނީ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުން ޢައްޔަން ކުރައްވާ މެންބަރުން ހަމަޖައްސަވައިފި
4 ފެބުރުވަރީ 2009
ސަރުކާރުގެ ޢިއްޒަތާއި ޤަދަރާއި ކަރާމާތް ޙަޤީޤަތުގައި ބިނާވެފައި އޮންނަނީ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ނިންމާ ނިންމުންތަކުގެ މައްޗަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
4 ފެބުރުވަރީ 2009
ޢުމުރުން 65 އަހަރުވެގެން ދެހާސް ރުފިޔާގެ ޢިނާޔަތް ދެއްވަމުން ގެންދެވުމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ އިންތިޒާމުތަކާބެހޭ މަޢްލޫމާތު، ސްޕެޝަލް އެންވޯއި އޮފް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް މިއަދު ދެއްވައިފި
4 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގެންފި
4 ފެބުރުވަރީ 2009
ސްރީލަންކާގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ސްރީލަންކާގެ ރައީސަށާއި ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި
4 ފެބުރުވަރީ 2009
ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލެއް އުފެއްދެވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި
3 ފެބުރުވަރީ 2009