ރާއްޖޭގައި ފްލޯޓިންގ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރަކާއި، ފްލޯޓިންގ ގޯލްފް ކޯސް ހެދުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި، ދިވެހި ސަރުކާރާއި ނެދަރލެންޑްސްގެ ޑަޗް ޑޮކްލެންޑްސްއާ ދެމެދު މިއަދު ސޮއިކުރައްވައިފި
4 މާރިޗު 2010
ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކުން ރަށްރަށުގެ އިންޖީނުގެތައް ހިންގުމުގެ މުހިންމު ކަމުގެ މައްޗަށް މާދަމާގެ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނެ
4 މާރިޗު 2010
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރްކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ބިލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
3 މާރިޗު 2010
ސިޔާސީ ވާދަވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި ރަށަށް ގެއްލުންވާ ބާވަތުގެ ކަންކަން ނުކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންފި
3 މާރިޗު 2010
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދެއްވުން ފިޔަވައި، އެހެން ގޮތަކުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް ސަރުކާރުން ވެދެވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
2 މާރިޗު 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ގޮއިދުއަށް ވަޑައިގެން، އެރަށު ރައްޔިތުންނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
2 މާރިޗު 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަރޮށީ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
2 މާރިޗު 2010
ތަރައްޤީގައި ފުރިހަމަ ކާމިޔާބީއެއް ލިބޭނީ، ދަރިންނަށް ރަނގަޅު ތަޢުލީމެއް ހޯދައިދެވިގެން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
2 މާރިޗު 2010
ވެރިކަން ކުރައްވަމުން މި ގެންދަވަނީ އަމިއްލަ ބޭނުންފުޅުތަކެއް އޮވެގެން ނޫން ކަމަށާއި، ވެރިކަން މި ކުރައްވަނީ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
2 މާރިޗު 2010
ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމާއި، ޚިޔާލުތަފާތުވުންތައް ތަޙައްމަލް ކުރެއްވުމުގައި ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލެއްވުން ދެއްވުމުގެ ރޫޙު ކުރިއަށް ނެރުއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި. ރައްޔިތުންނަށް ފާގަތިކަމާއި ބާއްޖަވެރިކަން ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް ސަރުކާރުން މިކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިއަހަރު ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު ހިތްހަމަޖެހުން ގެނެސްދެއްވޭނެ ކަމަށާއި، އިތުރު ފަސޭހަތައް ހޯއްދަވައިދެއްވޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
1 މާރިޗު 2010