ރާއްޖެއަށް ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި އަންނަން ހުރި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާއި، އެކަމުން ރާއްޖެއަށް ކުރާނެ ފައިދާތަކުގެ ތަފްޞީލު، މާދަމާގެ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހާމަކުރައްވާނެ
1 އޭޕްރިލް 2010
ރަޝިޔާގެ ރައީސަށާއި، ޔޫ.އޭ.އީ.ގެ ރައީސަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
31 މާރިޗު 2010
ރާއްޖޭގެ އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުމާއި އެއްބައިވަންތަކަމާއި އަމާންކަމަށްޓަކައި ފުލުހުން ކުރައްވާ މިންނެތް މަސައްކަތުގައި، އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
31 މާރިޗު 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވާރލްޑް ބޭންކްގެ ކަންޓްރީ ޑައިރެކްޓަރ ނައޮކޯ އިޝީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
30 މާރިޗު 2010
ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ދަށުން ސަރުކާރުން ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން ހުޅުއްވައިލައްވާ ކަންކަމުގައި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކާ ވާދަކުރައްވައިގެން، ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ކުރިނުހޯއްދެވޭންވީ ހަމަ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
30 މާރިޗު 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސިންގަޕޫރަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވުން އެދިވަޑައިގެން، ސިންގަޕޫރުގެ ބޮޑުވަޒީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދަޢުވަތު އަރުއްވައިފި
30 މާރިޗު 2010
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ބޮޑުކަންނެލި އަދި ލޯބޮޑު ކަންނެއްޔަށް އަމާޒުކޮށްގެން ލޭނުމަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުއްވާލެއްވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި
30 މާރިޗު 2010
ޕޮލިސް ބައިސްކަލް ތަޢާރުފް ކުރައްވައި، އެ ބައިސްކަލް ބޭނުންކުރަން ފެށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިއަދު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި
30 މާރިޗު 2010
ހަނިމާދޫ ވައިގެ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އިންޑިޔާގެ ޖީ.އެމް.އާރު. ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ އިތުރު ހުށަހެޅުންތަކެއްގެ ތަފްޞީލު މަޢްލޫމާތު، ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ކޮމިޓީން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ދެއްވައިފި
30 މާރިޗު 2010
ފަލިޖަހާ ކުޑަ ބޯޓެއްގައި އައްޑޫކަނޑު ހުރަސްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގީން ބެޓަންގެ ދަތުރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކާމިޔާބީއަށް އެދިވަޑައިގެންފި
29 މާރިޗު 2010