އަންނަ މާޗް 1 ވާ ހޯމަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި
21 ފެބުރުވަރީ 2010
ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު، ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ހުޅުއްވާލެއްވުމުގެ ސަބަބުން އެކަމުގެ ފައިދާ، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށާއި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
21 ފެބުރުވަރީ 2010
ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު، ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ހުޅުއްވާލެއްވުމުގެ ސަބަބުން އެކަމުގެ ފައިދާ، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށާއި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
21 ފެބުރުވަރީ 2010
އިންޑިޔާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުލްކަލާމް، ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު، މިއަދު މެންދުރު ފުރާވަޑައިގެންފި
20 ފެބުރުވަރީ 2010
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ކުރިން ހިންގާފައިވާ ޢަމަލުތަކަކީ، މި ސަރުކާރަށް ޙައްލުކުރައްވަން އެންމެ އުނދަގޫ އެއް ކަންތައް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
20 ފެބުރުވަރީ 2010
ނައިބު ރައީސް، އިންޑިޔާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
20 ފެބުރުވަރީ 2010
ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު، އިންޑިޔާގެ ރައީސާ ޕްރަތީބާ ޕާޓިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
20 ފެބުރުވަރީ 2010
ސަރުކާރަށް ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމަކީ، މާޒީގައި ހިނގާފައިވާ އަނިޔާވެރި ކަންތައްތަކަށް އިންސާފު ހޯއްދަވައިދެއްވުން ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
20 ފެބުރުވަރީ 2010
ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކާ އެކުގައި ވާހަކަ ދައްކަވައިގެން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިގެން ކަންކަން ޙައްލު ކުރުމުގެ އުޞޫލު އިސްކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
19 ފެބުރުވަރީ 2010
ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު އިންޑިޔާގެ ނައިބު ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
19 ފެބުރުވަރީ 2010