ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޓަލީގެ ވެރިރަށް ރޯމަށް ރޭ ވަޑައިގެންފި
17 ފެބުރުވަރީ 2009
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ހިމަނުއްވައިގެން އިޢްލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، ނޫސްބަޔާންތައް ޝާއިޢު ކުރައްވަން މާދަމާ ފަށްޓަވާނެ
17 ފެބުރުވަރީ 2009
"ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު"އަށް އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
16 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޓަލީއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް މިއަދު ފަށްޓަވައިފި
16 ފެބުރުވަރީ 2009
17 ރަށެއްގެ ކައުންސިލަރުންގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅުން އިސްކުރައްވައިފި
16 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މޯލްޑިވްސް ވޮލަންޓިއަރޒް ކޯގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އިސްކުރައްވައިފި
16 ފެބުރުވަރީ 2009
”ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ބިލު" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
މިރޭ ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
15 ފެބުރުވަރީ 2009
ބަންގްލަދޭޝްގެ އާ ރައީސަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
15 ފެބުރުވަރީ 2009
ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން މިގެންދަވަނީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް މިގެންނެވި ބަދަލު ތަންފީޒު ކުރެއްވުމަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
14 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރިއަށާއި ދެކުނުބުރިއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މިރޭ މާލެ ވަޑައިގެންފި
12 ފެބުރުވަރީ 2009