ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޓަލީވިލާތަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މިއަދު ހެނދުނު މާލެ ވަޑައިގެންފި
22 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤަޠަރުގެ ވަލީޢަހުދާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
21 ފެބުރުވަރީ 2009
ރާއްޖޭގައި ހުރި އިންވެސްޓްމަންޓް ފުރުސަތުތަކާބެހޭ މަޢްލޫމާތު ދެއްވުމަށް އިޓަލީވިލާތުގެ މިލާނޯ ބިކޯކާ ޔުނިވަރސިޓީގައި ކޮންފަރެންސެއް ބާއްވަވައިފި
21 ފެބުރުވަރީ 2009
އިޓަލީވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މިލާނޯ ބިކޯކާގެ އައުޓް ޕޯސްޓެއް ފ. މަގޫދޫގައި ޤާއިމުކުރުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި، ރާއްޖެއާއި އެ ޔުނިވަރސިޓީއާ ދެމެދު މިއަދު ސޮއިކުރައްވައިފި
20 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިލާންގެ މޭޔަރާއި އަދި އިޓަލީވިލާތުގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
19 ފެބުރުވަރީ 2009
އެމް.ޑީ.ޕީ އިއްތިހާދުން ވެފައިވާ ވަޢުދުތައް ފުއްދަވައިދެއްވުމަށް ރެޔާދުވާލު މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
19 ފެބުރުވަރީ 2009
ދިވެހިރާއްޖެއާއި އިޓަލީވިލާތާ ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ހަތަރު ދާއިރާއަކުން އެހީތެރިވެދިނުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއި ކުރައްވައިފި
18 ފެބުރުވަރީ 2009
”ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މީޓިއޮރޮލޮޖީ“ގެ ނަން ”މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް“އަށް ބަދަލުކުރައްވައި، ”ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ“ގެ ނަމުގައި އިދާރާއެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަވައިފި. ”އެންވަޔަރަންމަންޓް ރިސަރޗް ސެންޓަރ“ އާއި ”މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސެނިޓޭޝަން އޮތޯރިޓީ“ އުވާލައްވައި، ”އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ“ގެ ނަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރާއެއް އުފައްދަވައިފި
18 ފެބުރުވަރީ 2009
ނާއިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު، ގެދޮރުއެޅުމާބެހޭ އ.ދ. ގެ ސްޕެޝަލް ރެޕަޓުއަރއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
18 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރޯމުގެ މޭޔަރާއި އަދި އިޓަލީވިލާތުގެ އިސް ބައެއް އެހެން ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
18 ފެބުރުވަރީ 2009