އޯގަސްޓް މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހަކީ ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ކަމުގައި ހަމަޖެއްސެވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި
24 ފެބުރުވަރީ 2009
ނައިބު ރައީސް، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފޮރިން އެންޑް ކޮމަންވެލްތް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރ ފޮރ އެފްރިކާ، އޭޝިއާ އެންޑް ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ލޯޑް މާކް މެލޮކް ބްރައުނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
24 ފެބުރުވަރީ 2009
ޕާކިސްތާނުގެ ރައީސަށް ރައީސް ނަޝީދު ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި
24 ފެބުރުވަރީ 2009
ފަލަސްޠީނުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ވަޤުފް އެންޑް ރިލިޖަސް އެފެއާޒް ޖަމާލް ބަވަތުނާ، ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދުގެ އަރިހަށް މިއަދު އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
24 ފެބުރުވަރީ 2009
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމްއެފެއާޒްގެ ނައިބު ކަމުގެ މަގާމަށް ދެބޭފުޅަކު އިސްކުރައްވައިފި
24 ފެބުރުވަރީ 2009
ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު، ލަންޑަނަށް ވަޑައިގެންފި
23 ފެބުރުވަރީ 2009
ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު، އިނގިރޭސިވިލާތަށާއި ޖެނީވާއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރޭ މެންދަމު ފުރާވަޑައިގެންފި
23 ފެބުރުވަރީ 2009
ސްކައުޓް ޙަރަކާތަކީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މުސްތަޤްބަލަށްޓަކައި އަދި ރަނގަޅު ހަރުދަނާ މީހަކަށްވުމަށްޓަކައި ހިންގަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިންމު ޙަރަކާތެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
22 ފެބުރުވަރީ 2009
މިދިޔަ ސަތޭކަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މި ސަރުކާރު ހޯދި އެންމެބޮޑު ކާމިޔާބީއަކީ، ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް އަނިޔާވެރިނުވެ އަދި ހަރުކަށި އެއްވެސް ކަމެއް ނުހިންގައި މިއަދާ ހަމައަށް ސަރުކާރު ގެންނެވުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
22 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޝުކުރުއަދާކުރައްވައި ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއްވައިފި
22 ފެބުރުވަރީ 2009