ތަރައްޤީގައި ފުރިހަމަ ކާމިޔާބީއެއް ލިބޭނީ، ދަރިންނަށް ރަނގަޅު ތަޢުލީމެއް ހޯދައިދެވިގެން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
2 މާރިޗު 2010
ވެރިކަން ކުރައްވަމުން މި ގެންދަވަނީ އަމިއްލަ ބޭނުންފުޅުތަކެއް އޮވެގެން ނޫން ކަމަށާއި، ވެރިކަން މި ކުރައްވަނީ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
2 މާރިޗު 2010
ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމާއި، ޚިޔާލުތަފާތުވުންތައް ތަޙައްމަލް ކުރެއްވުމުގައި ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލެއްވުން ދެއްވުމުގެ ރޫޙު ކުރިއަށް ނެރުއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި. ރައްޔިތުންނަށް ފާގަތިކަމާއި ބާއްޖަވެރިކަން ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް ސަރުކާރުން މިކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިއަހަރު ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު ހިތްހަމަޖެހުން ގެނެސްދެއްވޭނެ ކަމަށާއި، އިތުރު ފަސޭހަތައް ހޯއްދަވައިދެއްވޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
1 މާރިޗު 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުތުރުގެ ބައެއް އަތޮޅުތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް ފަށްޓަވައިފި
1 މާރިޗު 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މާދަމާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރިޔާސީބަޔާން އިއްވަވާނެ
28 ފެބުރުވަރީ 2010
ވޭސްޓް މެނެޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް" ގެ މެނެޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި"
28 ފެބުރުވަރީ 2010
އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ސޮލިސިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
28 ފެބުރުވަރީ 2010
ސަރުކާރުން ގަވާއިދެއް ހެއްދެވުމުގައި އަދި އެއްވެސް ކަމެއް ކުރެއްވުމުގައި ރައްޔިތުން އެދޭގޮތާއި، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތް ބައްލަވަމުން ގެންދަވާނެ ކަމަށާއި، ރައްޔިތުން ނޭދޭގޮތަކަށް މި ސަރުކާރަކުން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
26 ފެބުރުވަރީ 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މާދަމާ ދެއްވާ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބުގައި، ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޣައިރު މުސްލިމުންނަށް ބަނގުރާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ ވިސްނެވުން ހުރިގޮތް ހާމަކުރައްވާނެ
25 ފެބުރުވަރީ 2010
ނައިބު ރައީސް، އިންޑިޔާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި
25 ފެބުރުވަރީ 2010