ލާމަރްކަޒީ އުޞޫލުން ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތައް ހިންގެވުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް ވެދެއްވެން އޮތް އެހީތެރިކަމެއް ވެދެއްވާނެ ކަމުގައި ކޮމަންވެލްތް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވެއްޖެ
26 ފެބުރުވަރީ 2009
ރާއްޖެއަކީ ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ރެކޯޑު މިހާރު އެންމެ ރަނގަޅަށް އޮތް ޤައުމު ކަމަށާއި، ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަންވެސް އެންމެ ރަނގަޅަށް އޮތް ޤައުމު ކަމަށް އެމްނެސްޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވެއްޖެ
26 ފެބުރުވަރީ 2009
ރާއްޖެއަކީ ވަރަށްދިގު ޘަޤާފަތަކާއި ވަރަށްދިގު ތާރީޚެއް ލިބިފައި އޮތް، ވަރަށް ވަރުގަދަ އިސްލާމީ ޝަޚްޞިއްޔަތެއް ބިނާވެފައިވާ ޤައުމެއް ކަމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
26 ފެބުރުވަރީ 2009
އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީ އާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުން މެންބަރުން ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
26 ފެބުރުވަރީ 2009
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމްއެފެއާޒްގެ ނައިބު ކަމުގެ މަގާމަށް ދެބޭފުޅަކު އިސްކުރައްވައިފި
25 ފެބުރުވަރީ 2009
އިނގިރޭސި ކޮންޒަރވެޓިވް ޕާޓީގެ ލީޑަރަށް ރައީސް ނަޝީދު ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
25 ފެބުރުވަރީ 2009
2009 މާޗް 2ވާ ހޯމަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި
25 ފެބުރުވަރީ 2009
ރާއްޖެއަށް އިންޑިއާއިން 30 ޑޮކްޓަރުން ވަރަށް އަވަހަށް ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންނެވި އެދިވަޑައިގަތުމަކަށް އިންޑިއާގެ ޗީފް އޮފް ނޭވަލް ސްޓާފް އެޑްމިރަލް ސުރޭޝް މެހެތާ ވަރަށް ފުރިހަމަ އިޖާބައެއް ދެއްވައިފި
25 ފެބުރުވަރީ 2009
އިންޑިއާގެ ޗީފް އޮފް ނޭވަލް ސްޓާފް އެޑްމިރަލް ސުރޭޝް މެހެތާގެ އަނބިކަނބަލުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
25 ފެބުރުވަރީ 2009
ނައިބު ރައީސް، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކޮންޒަރވޭޓިވް ޕާޓީގެ އިސް ދެބޭފުޅަކާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
24 ފެބުރުވަރީ 2009