ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަކުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް ނެގުމާބެހޭ ބިލަށް 10 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ބިލު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
10 ނޮވެންބަރު 2009
ކާބަން ނިއުޓްރަލް، ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކުގެ ގްރޫޕެއް އުފެއްދިއްޖެނަމަ، ކޯޕަންހޭގަންއިން ނުކުންނަ ނަތީޖާ ބަދަލުކުރެވިދާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
9 ނޮވެންބަރު 2009
މި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހަކީ، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި
8 ނޮވެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެޑްވައިޒަރ އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖްގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި
8 ނޮވެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރަޝިޔާގެ ސަފީރާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
8 ނޮވެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކިރިބާސްގެ ރައީސް އެނެޓް ޓޮންގާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
8 ނޮވެންބަރު 2009
ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޝަހީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއްވައިފި
8 ނޮވެންބަރު 2009
ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު، ބާސެލޯނާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މިއަދު ހެނދުނު މާލެ ވަޑައިގެންފި
7 ނޮވެންބަރު 2009
ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔުން މުހިންމު ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް ސަރުކާރަށް ހުރަސްއަޅައި، ސަރުކާރު ނުހިންގޭވަރަށް ދަތިކުރަން އުޅުމަކީ ބުއްދިވެރި ކަމެއް ނޫން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
7 ނޮވެންބަރު 2009
ނިކަމެތިންނަށް ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުއްވައިދެއްވޭނެ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގެވުމަކީ ބޭނުންތެރި ކަމެއް ކަމަށް ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
6 ނޮވެންބަރު 2009